Návrh školského zákona - piata časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Piata časť
Hodnotenie vzdelávania

§ 36

Hodnotenie vzdelávania sa vykonáva na úrovni školy a na úrovni detí a žiakov.

§ 37
Hodnotenie školy

(1) Hodnotenie vzdelávania na úrovni školy sa uskutočňuje ako interné a externé.

(2) Interné hodnotenie školy sa vykonáva podľa systému kontroly a hodnotenia plnenia školského vzdelávacieho programu uvedeného v § 15 odsek 2 písm. m) a je podkladom pre vyhotovenie správy podľa osobitného predpisu.32) Interné hodnotenie školy podľa predchádzajúcej vety je súčasne jedným z podkladov pre hodnotenie Štátnou školskou inšpekciou. Za interné hodnotenie školy zodpovedá riaditeľ školy rade školy33) a zriaďovateľovi.

(3) Externé hodnotenie školy vykonáva Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu.34)

§ 38
Hodnotenie detí a žiakov

(1) Hodnotenie vzdelávania na úrovni detí a žiakov sa uskutočňuje ako interné a externé.

(2) Interné hodnotenie detí a žiakov pozostáva z priebežného hodnotenia, ktoré sa vykonáva podľa osobitných predpisov17) v súlade so systémom hodnotenia uvedeného v školskom vzdelávacom programe v § 15 odsek 2 písm. m). Za interné hodnotenie detí a žiakov zodpovedajú pedagogickí zamestnanci riaditeľovi.

(3) Externé hodnotenie detí a žiakov sa vykonáva za účelom overovania dosiahnutia úrovne vzdelávacích štandardov záväzných pre jednotlivé stupne vzdelania uvedené v § 14 odsek 6 písm. d). Za externé hodnotenie detí a žiakov zodpovedá Ministerstvo školstva. Externé hodnotenie detí a žiakov upravuje všeobecne záväzný právny predpis.35)


[17]Vyhláška č. 143/1984 Zb. o základnej škole a vyhláška č. 80/1991 Zb. o stredných školách.

[32] Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej cinnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

[33] § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

[34] § 12 a nasl. zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[35] Vyhláška 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách vyhláška č. .../2006 o ukončovaní primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v školách.