Návrh školského zákona - druhá časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Druhá časť
Obsah vzdelávania

Prvý diel

§ 12
Národný program vzdelávania

(1) Národný program vzdelávania rozpracúva ciele vzdelávania stanovené týmto zákonom a vymedzuje hlavné oblasti vzdelávania, zmeny v obsahu vzdelávania a prostriedky, ktoré sú nevyhnutné k dosahovaniu týchto cieľov.

(2) Návrh Národného programu vzdelávania vypracúva Ministerstvo školstva na obdobie siedmych rokov. Návrh Národného programu vzdelávania prerokuje Ministerstvo školstva s Kurikulárnou radou, s príslušnými organizáciami zamestnávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou, zverejní ho na internete a zabezpečí k návrhu verejnú diskusiu.

(3) Ministerstvo školstva predloží návrh Národného programu vzdelávania na schválenie vláde Slovenskej republiky. (4) Schválený Národný program vzdelávania ministerstvo školstva zverejní na internete.

Druhý diel
Vzdelávacie programy

§ 13

(1) Obsah a rozsah vzdelávania sa určuje vzdelávacím programom. Vzdelávacie programy sa tvoria na úrovni štátnej a na úrovni školskej.

(2) Štátnu úroveň vzdelávacích programov predstavujú rámcové vzdelávacie programy vydávané pre každý odbor vzdelávania. Rámcové vzdelávacie programy určujú podmienky pre dosiahnutie jednotlivých stupňov vzdelania.

(3) Školskú úroveň vzdelávacích programov predstavujú školské vzdelávacie programy, podľa ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie v školách podľa tohto zákona.

(4) Rámcové a školské vzdelávacie programy vychádzajú z Národného programu vzdelávania.

§ 14
Rámcový vzdelávací program

(1) Rámcový vzdelávací program vymedzuje ciele, záväzný obsah, minimálny rozsah a podmienky vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania. Rámcové vzdelávacie programy sú záväzné pre tvorbu školských vzdelávacích programov, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a sú záväzným základom pre určenie výšky normatívnych príspevkov pre školu na kalendárny rok.20)

(2) Rámcový vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi vzdelávania podľa tohto zákona, Národným programom vzdelávania a zodpovedá

a) súčasným vedeckým poznatkom pedagogiky a psychológie o účinných metódach, prostriedkoch a formách vzdelávania primeraných veku a pohlaviu,

b) súčasnému stavu rozvoja jednotlivých oblastí vedy, umenia a profesijných činností, ktorých základy a uplatnenie má vzdelávanie sprostredkovať,

c) etickým, duchovným a občianskym hodnotám, vychádzajúcich z tradície a spoločenského konsenzu.

(3) Rámcové vzdelávacie programy sa vypracúvajú pre každý vzdelávací odbor. Vzdelávacie odbory sa označujú číselným kódom a názvom a tvoria sústavu vzdelávacích odborov.

(4) Sústavu vzdelávacích odborov určuje Ministerstvo školstva po prerokovaní s Kurikulárnou radou a s príslušnými organizáciami zamestnávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou. Príslušné vzdelávacie odbory v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy, zaradí ministerstvo školstva do sústavy vzdelávacích odborov s ich predchádzajúcim súhlasom. (5) Rámcový vzdelávací program vypracúva Ministerstvo školstva v súčinnosti s odborníkmi z vedy a praxe pre jednotlivé vzdelávacie odbory v predprimárnom, primárnom, nižšom sekundárnom, vyššom sekundárnom, odbornom, úplnom odbornom a vyššom odbornom vzdelávaní. Rámcové vzdelávacie programy pre vzdelávacie odbory v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy vypracúva príslušný ústredný orgán štátnej správy.

(6) Rámcový vzdelávací program obsahuje najmä

a) ciele vzdelávania záväzné pre jednotlivé stupne vzdelania,

b) povinný minimálny obsah vzdelávania rozčlenený do vzdelávacích oblastí,

c) rozsah vzdelávania určený minimálnym časovým limitom pre jednotlivé vzdelávacie oblasti,

d) vzdelávacie štandardy záväzné pre jednotlivé stupne vzdelania,

e) organizáciu a formy vzdelávania,

f) materiálno-technické zabezpečenie,

g) personálne zabezpečenie,

h) podmienky ochrany bezpečnosti a zdravia pri vzdelávaní,

i) špecifickú úpravu pri zameraní školy na jednotlivé vzdelávacie oblasti alebo podľa špeciálnych vzdelávacích potrieb žiakov,

j) zásady pre tvorbu školských vzdelávacích programov.

(7) Rámcový vzdelávací program Ministerstvo školstva schváli a vydá po súhlasnom vyjadrení Kurikulárnej rady. Schválený rámcový vzdelávací program zverejní Ministerstvo školstva obvyklým spôsobom a na internete. Zároveň určí lehotu a spôsob na zosúladenie školských vzdelávacích programov s rámcovými vzdelávacími programami.

(8) Rámcové vzdelávacie programy pre vzdelávacie odbory v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy schváli a vydá príslušný ústredný orgán štátnej správy.

§ 15
Školský vzdelávací program

(1) Vzdelávanie v školách podľa tohto zákona sa uskutočňuje podľa schválených školských vzdelávacích programov.

(2) Školský vzdelávací program obsahuje najmä

a) druh a typ školy,

b) možnosti zabezpečenia odborného vzdelávania,

c) poslanie školy,

d) profil absolventa,

e) učebný plán rozčlenený podľa ročníkov pre jednotlivé stupne vzdelania,

f) vzdelávacie štandardy rozčlenené podľa stupňov vzdelania,

g) obsahovú štruktúru podľa § 17 odsek 5,

h) učebný plán, obsahovú štruktúru a vzdelávacie štandardy pre externú formu primárneho alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania pre občanov podľa § 32 odsek 10, pre pomaturitné a nadstavbové štúdium,

i) používané učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky,

j) organizačné formy a metódy výučby,

k) formy spolupráce s komunitou a inými fyzickými a právnickými osobami,

l) školský poriadok a vnútorné predpisy školy,

m) systém kontroly a hodnotenia plnenia školského programu,

n) systém rozvoja kvality,

o) pravidlá pri prijímaní žiakov,

p) podmienky postupu do vyššieho ročníka,

q) spôsob zabezpečenia prestupu žiaka z inej školy,

r) materiálno-technické zabezpečenie,

s) personálne zabezpečenie,

t) podmienky pre zabezpečenie vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami,

u) podmienky poskytovania štipendií a hmotného zabezpečovania žiakov.

(3) Návrh školského vzdelávacieho programu po prerokovaní s pedagogickými zamestnancami školy predloží riaditeľ školy zriaďovateľovi školy. Ak škola nie je zaradená v sieti škôl, vypracuje školský vzdelávací program zriaďovateľ.

(4) Zriaďovateľ predloží návrh po vyjadrení rady školy vzdelávaciemu expertovi na vydanie osvedčenia.

(5) Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi vzdelávania podľa tohto zákona, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s rámcovými vzdelávacími programami pre vzdelávacie odbory, v ktorých škola vzdelávanie zabezpečuje. Tento súlad posudzuje vzdelávací expert uvedený v §19.

(6) Po vydaní osvedčenia schvaľuje školský vzdelávací program zriaďovateľ.

(7) Riaditeľ školy schválený školský vzdelávací program vydá a zverejní na prístupnom mieste. Schválený školský vzdelávací program je verejná listina.

§ 16
Individuálny vzdelávací plán

(1)Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy.

(2) Vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním, z dôvodu tehotenstva, materstva alebo z iných vážnych dôvodov.

(3) Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho plánu tak, aby bol tento v súlade so školským vzdelávacím programom kmeňovej školy.

(4) Individuálny vzdelávací plán sa vypracuje v spolupráci s pedagogickými zamestnancami. Individuálny vzdelávací plán schvaľuje riaditeľ školy.

§ 17
Vzdelávacie štandardy, učebné plány a obsahová štruktúra

(1) Vzdelávací štandard je súčasťou vzdelávacieho programu. Určuje požiadavky na osvojenie si vzdelávacích poznatkov a základných spôsobilostí, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby dieťa alebo žiak mohol pokračovať vo vzdelávacom programe, ukončiť vzdelávací program alebo aby mu mohol byť priznaný stupeň vzdelania.

(2) Vzdelávacie štandardy pre deti a žiakov sa členia na

a) obsahové vzdelávacie štandardy, ktoré určujú konkrétny obsah vzdelávania,

b) výkonové vzdelávacie štandardy, ktoré určujú úrovne dosiahnutia obsahových štandardov; určujú sa tri úrovne dosiahnutia štandardov: základná, stredná, a pokročilá.

(3) Stupeň vzdelania môže byť priznaný žiakovi iba na základe dosiahnutia príslušných vzdelávacích štandardov.

(4) Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Obsahuje zoznam vyučovacích predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania s vymedzením ich rozsahu vo vyučovacích hodinách v jednom týždni. Učebný plán rešpektuje povinný minimálny časový limit pre jednotlivé vzdelávacie oblasti príslušných rámcových vzdelávacích programov a maximálny povolený časový limit vyjadrený počtom hodín v jednom týždni.

(5) Obsahová štruktúra je konkretizáciou tematických oblastí učebného plánu. Obsahuje konkrétne tematické celky zaradené do jednotlivých vyučovacích predmetov alebo iných častí obsahu vzdelávania.

(6) Učebné plány a obsahová štruktúra pre jednotlivé druhy a typy škôl sa vytvárajú na školskej úrovni a upravujú obsah vzdelávania nad rámec povinného minimálneho obsahu a rozsahu vzdelávania určeného príslušnými rámcovými vzdelávacími programami v nadväznosti na nové poznatky vyplývajúce z rozvoja vedy, umenia a profesijných činností, zo špecifických podmienok školy, z potrieb a záujmov detí a žiakov a ich zákonných zástupcov a komunity.

§ 18
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity

(1) Pri vzdelávaní podľa tohto zákona sa používajú učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré sú v súlade s princípmi a cieľmi vzdelávania podľa tohto zákona, Národným programom vzdelávania a rámcovými vzdelávacími programami pre príslušné vzdelávacie odbory ako aj so vzdelávacími štandardami pre jednotlivé stupne vzdelania, ak ďalej nie je uvedené inak.

(2) Učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1, obsahujú osvedčenie o súlade, ktoré vydá ministerstvo školstva, prípadne iné ústredné orgány štátnej správy, ktoré schvaľujú a vydávajú rámcové vzdelávacie programy pre príslušné odbory vzdelávania, ak ďalej nie je uvedené inak.

(3) Zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bolo vydané osvedčenie o súlade uvedené v odseku 2, zverejňuje ministerstvo školstva vo svojom publikačnom prostriedku a na internete.

(4) Pri vzdelávaní sa môžu používať aj učebnice, učebné texty a pracovné zošity ktoré neobsahujú osvedčenie o súlade, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1. To neplatí pre učebnice prispôsobené pre deti alebo žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

(5) O použití učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pri vzdelávaní rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickými zamestnancami.

(6) Podrobnosti o tvorbe, vydávaní osvedčení a spôsobe používania učebníc, učebných textov a pracovných zošitov ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

Tretí diel
Osvedčenie školských vzdelávacích programov

§ 19

(1) Vzdelávanie sa v školách uskutočňuje podľa schválených školských programov. Schváleniu školského vzdelávacieho programu predchádza vydanie osvedčenia o súlade školského vzdelávacieho programu s rámcovým vzdelávacím programom.

(2) Osvedčenie na školské vzdelávacie programy vydá vzdelávací expert.

(3) Vzdelávací expert je fyzická osoba, ktorá má kvalifikačné predpoklady učiteľa primárneho, nižšieho alebo vyššieho sekundárneho vzdelávania, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax desať rokov v príslušnom odbore a úspešne vykonal skúšku pred Kurikulárnou radou.

(4) Vzdelávacieho experta vymenúva minister školstva na návrh Kurikulárnej rady na obdobie piatich rokov.

(5) Funkcia vzdelávacieho experta je nezlučiteľná s funkciou

a) člena Kurikulárnej rady,

b) vedúceho zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy.

(6) Riaditeľ školy a zriaďovateľ školy nesmie ako vzdelávací expert vydať osvedčenie o súlade školského vzdelávacieho programu, ktorý sám predložil ako žiadateľ.

(7) Funkcia vzdelávacieho experta zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie,

c) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

d) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

e) v prípadoch podľa odseku 5, ak vzdelávací expert do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

f) smrťou.

(8) Podrobnosti o potrebnej praxi, vykonaní skúšky vzdelávacieho experta, jeho ďalších činnostiach v súlade s týmto zákonom, odmene za jeho činnosti, podmienkach registrácie a vedenia zoznamu vzdelávacích expertov, upraví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(9) Žiadosť o osvedčenie školského vzdelávacieho programu predkladá zriaďovateľ školy ( ďalej len „žiadateľ“ ) vzdelávaciemu expertovi, zapísanému v zozname expertov do 31. januára kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom sa má školský vzdelávací program uplatniť. Žiadosť obsahuje návrh školského vzdelávacieho programu uvedeného vypracovaného podľa § 15 ods. 2 tohto zákona.

(10) V lehote 90 dní od doručenia žiadosti je povinný vzdelávací expert rozhodnúť o súlade školského vzdelávacieho programu s rámcovým vzdelávacím programom a s princípmi a cieľmi podľa tohto zákona.

(11) Ak je školský vzdelávací program v súlade s príslušnými rámcovými vzdelávacími programami a s princípmi a cieľmi podľa tohto zákona, rozhodne vzdelávací expert o vydaní osvedčenia o súlade školského vzdelávacieho programu. Rozhodnutie, ktorým sa vydalo osvedčenia o súlade, vyznačí vzdelávací expert na jednom vyhotovení školského vzdelávacieho programu. Vyznačenie obsahuje dátum rozhodnutia, podpis vzdelávacieho experta a odtlačok pečiatky. Uvedené vyhotovenie doručí vzdelávací expert žiadateľovi.

(12) Ak školský vzdelávací program nie je v súlade s príslušnými rámcovými vzdelávacími programami a s princípmi a cieľmi podľa tohto zákona, vzdelávací expert konanie preruší, uvedie návrhy na doplnenie alebo zmenu jeho obsahu a poučí žiadateľa o lehote na opravu školského vzdelávacieho programu. Prerušiť konanie môže vzdelávací expert najdlhšie na 30 dní.

(13) Proti rozhodnutiu o nevydaní osvedčenia školského vzdelávacieho programu môže zriaďovateľ podať opravný prostriedok v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Kurikulárnej rade.

(14) Platnosť osvedčenia o súlade školského vzdelávacieho programu s rámcovými vzdelávacími programami a s princípmi a cieľmi podľa tohto zákona končí

a) pre školy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie v osemročných a dlhšie trvajúcich vzdelávacích cykloch, po uplynutí jedného vzdelávacieho cyklu, najneskôr však po 10 rokoch odo dňa jeho schválenia,

b) pre školy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie v kratších ako osemročných vzdelávacích cykloch, po uplynutí dvoch vzdelávacích cyklov, najneskôr však po 10 rokoch odo dňa jeho schválenia,

c) zmenou Národného vzdelávacieho programu a rámcových vzdelávacích programov,

d) na návrh zriaďovateľa na základe žiadosti rady školy.

(15) Zoznam vydaných osvedčení zverejňuje ministerstvo školstve v elektronickej podobe.

Štvrtý diel

§ 20
Kurikulárna rada

(1) Kurikulárna rada je odborným, iniciačným a poradným orgánom vlády pri tvorbe a napĺňaní Národného vzdelávacieho programu a rámcových vzdelávacích programov.

(2) Kurikulárnu radu zriaďuje vláda Slovenskej republiky.

(3) Kurikulárna rada má 21 členov (ďalej len „členovia rady“), ktorých vymenúva a odvoláva vláda z členov týchto troch skupín a) deviatich členov na návrh škôl podľa tohto zákona a profesijných organizácií pedagogických zamestnancov, ktorí majú kvalifikačné predpoklady učiteľa predprimárneho, primárneho, nižšieho alebo vyššieho sekundárneho vzdelávania, ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax desať rokov v príslušnom odbore,

b) deviatich členov na návrh vysokých škôl pôsobiacich vo funkcii profesora alebo docenta v študijných programoch v skupine odborov učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy,

c) troch členov na návrh organizácií zamestnávateľov s celoslovenskou pôsobnosťou.

(4) Funkcia člena Kurikulárnej rady je nezlučiteľná so zamestnaním na ministerstve školstva.

(5) Vláda vymenúva členov rady na šesť rokov; možno ich vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Pri prvom vymenovaní členov podľa tohto zákona sa žrebom určí jedna tretina členov rady z každej zo skupín uvedenej v odseku 3, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a obdobne jedna tretina členov rady, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch. (6) Členovia Kurikulárnej rady volia spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

(7) Členstvo v Kurikulárnej rade zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia jej člena,

b) vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,

c) odvolaním člena,

d) v prípadoch uvedených v odseku 4, ak člen rady do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu,

e) smrťou člena.

(8) Vláda môže člena rady odvolať na návrh ministra školstva, ak člen rady

a) neplní svoje povinnosti vyplývajúce z jeho členstva alebo

b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

(9) Ak členstvo niektorého člena rady zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia a vláda v tomto čase vymenuje na jeho miesto nového člena rady, funkčné obdobie člena rady sa skončí dňom, ktorým by uplynulo funkčné obdobie pôvodne vymenovaného člena rady.

(10) Kurikulárna rada môže zriaďovať na plnenie svojich úloh pracovné skupiny.

(11) Predsedu a ďalších členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda Kurikulárnej rady po schválení v Kurikulárnej rade; predsedu pracovnej skupiny vymenúva z členov rady. (12) Podrobnosti o činnosti Kurikulárnej rady a jej pracovných skupín upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda.

(13) Činnosť Kurikulárnej rady materiálne, finančne a administratívne zabezpečuje ministerstvo školstva.

(14) Činnosť členov komisie a jej pracovných skupín je úkonom vo všeobecnom záujme.21) Zamestnávateľ im na návrh ministra školstva poskytne odmenu a cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.22) Finančné prostriedky na odmenu a cestovné náhrady uhradí zamestnávateľovi ministerstvo školstva. (15) Kurikulárna rada najmä

a) prerokúva Národný program vzdelávania a prijíma k nemu návrhy a vyjadrenia,

b) vyjadruje súhlas s rámcovými vzdelávacími programami,

c) prerokúva sústavu vzdelávacích odborov a prijíma k nej návrhy a vyjadrenia,

d) zriaďuje pracovnú skupinu na vykonanie skúšok,

e) podľa výsledku skúšok podá ministrovi školstva návrh na vymenovanie vzdelávacích expertov,

f) predkladá ministrovi školstva vlastné podnety v oblasti vzdelávania.


[20] § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

[21] § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

[22] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.