Návrh školského zákona - desiata časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Desiata časť

§ 60
Záverečné ustanovenia

Zrušujú sa:

1. Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č.188/1988 Zb., zákona č.171/1990 Zb., zákona č.522/1990 Zb., zákona č. 230/1994 Z. z., zákona č. 231/1994 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 229/2000 Z. z., zákona č. 216/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z. zákona č. 334/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. 2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/1994 Z. z. o používaní učebníc a učebných textov

3. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na stredných školách

4. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl

5. Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 280/1994 Z. z. o súkromných školách.

Čl. II

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z. a zákona č. 475/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 3 sa za písm. j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho vzdelávacieho plánu,“.

2. V § 5 odsek 6 sa za slová „Riaditeľ školského zariadenia“ vkladajú slová „a riaditeľ materskej školy“.

3. V § 5 odsek 6 sa vkladajú písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

f) ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.“

4. V § 13 odsek 1 sa za slová „podmienok vrátane“ vkladajú slová „individuálneho vzdelávania a“.

5. § 27 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení zákona č. 222/1996 Z.z., zákona č. 230/2000 Z.z., zákona č. 202/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 334/2002 Z.z a zákona č.596/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods.4 sa vypúšťa posledná veta.

2. V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú slová „predškolské zariadenia,“.

3. § 5 sa vypúšťa.

4. V § 8 ods.1 sa slová „predškolských zariadení“ nahrádzajú slovami „materských škôl“.

5. V § 24 ods.2 sa slová „predškolskom zariadení“ nahrádzajú slovami „materskej škole“.

6. V § 26 ods. 2 sa za slová „štátna jazyková škola“ dopĺňa „základná umelecká škola“.

7. Za § 29 sa vkladá § 29a ktorý vrátane nadpisu znie:

Základná umelecká škola

(1) Základná umelecká škola poskytuje záujmové umelecké vzdelanie v jednotlivých umeleckých odboroch a pripravuje na štúdium v učebných a v študijných odboroch na stredných školách umeleckého zamerania a na konzervatóriu; pripravuje aj odborne na štúdium na vysokých školách s umeleckým a umeleckopedagogickým zameraním. Základná umelecká škola neposkytuje stupeň vzdelania podľa osobitného predpisu a nezabezpečuje povinnú školskú dochádzku.

(2) Na základných umeleckých školách sa môžu zriaďovať hudobné, výtvarné, tanečné a literárno-dramatické odbory alebo niektoré z nich. Iné ako uvedené umelecké odbory môže škola zriadiť po súhlase ministerstva školstva. Jednotlivé umelecké odbory možno členiť na oddelenia.

(3) Základná umelecká škola organizuje štúdium prevažne pre žiakov základnej školy; môže organizovať aj štúdium pre deti predškolského veku, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl a dospelých. Prípravné štúdium je určené spravidla pre deti predškolského veku na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru. Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Štúdium pre dospelých je určené pre občanov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

(4) Štúdium hlavného predmetu sa organizuje formou individuálneho vyučovania alebo formou skupinového vyučovania. Za skupinové vyučovanie sa považuje vyučovanie, na ktorom sa zúčastňujú minimálne dvaja žiaci.

(5) V základných umeleckých školách, ktorých zriaďovateľom je orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve, prispievajú žiaci na úhradu nákladov spojených so štúdiom takto:

a) v prípravnom štúdiu v individuálnom vyučovaní platia žiaci mesačný príspevok (ďalej len "príspevok") vo výške najmenej 2% a najviac 10% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu; 12) v skupinovom vyučovaní platia žiaci príspevok vo výške najmenej 1% a najviac 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 12)

b) v základnom štúdiu v individuálnom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci príspevok vo výške najmenej 2% a najviac 10% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu; 12) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci príspevok vo výške najmenej 1% a najviac 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 12)

c) v štúdiu pre dospelých v individuálnom vyučovaní platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo výške najmenej 5% a najviac 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu; 12) v skupinovom vyučovaní hlavného predmetu platia žiaci, ktorí majú vlastný príjem, príspevok vo výške najmenej 5% a najviac 15% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. 12) Žiaci, ktorí nemajú vlastný príjem, platia príspevok žiaka na úhradu nákladov podľa písmena b).

(6) Výšku príspevkov na príslušný školský rok podľa odseku 5 písm. a) až c) ustanoví riaditeľ školy. Finančné prostriedky získané z príspevkov sú príjmom školy na účely zabezpečenia vzdelávacieho procesu. Príspevok sa platí vopred, spravidla do 10. dňa v mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie. Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatený príspevok sa nevracia. Príspevok sa vráti, ak sa v škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.

(7) Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu a po predložení rozhodnutia o dávke sociálnej pomoci podľa osobitného predpisu 13)odpustiť príspevok.

(8) V súkromných základných umeleckých školách a v cirkevných základných umeleckých školách sa vzdelávanie môže poskytovať za úhradu.

(9) Podrobnosti o zriaďovaní a zrušovaní základných umeleckých škôl, organizácii štúdia, prijímaní a zaraďovaní uchádzačov do štúdia, priebehu a ukončovaní štúdia, o hodnotení a klasifikácii, komisionálnych skúškach, pedagogickej dokumentácii a súťažiach ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12) a 13) znejú: 12) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. V § 42 sa vypúšťa odsek 6.

9. Súčasné odseky 7 a 8 v § 42 sa označujú ako odseky 6 a 7.

Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 11 a § 21 až 61, ktoré nadobúdajú účinnosť až 1. septembrom 2011.