Návrh školského zákona - príloha

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Príloha:

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

1. Smernica Rady 92/51/LHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa Smernica 89/48/EHS.

2. Smernica Rady 77/486/EHS z 25. júla 1977 o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov.

3. Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (transpozícia do 12.1.2007).

4. Smernica Rady 76/207/EHS z 9.februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok.

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 73/2002/EHS z 23. septembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica rady 76/207/EHS o implementácií zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.

6. Smernica Rady 2000/78/EHS z 27.novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti.

7. Smernica Rady 2000/43/EHS z 29.júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod.

8. Smernica Rady 98/52/EHS o rozšírení Smernice 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

9. Smernica Rady 97/80/EHS z 15.decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia.