Návrh školského zákona - siedma časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Siedma časť
Vzdelávanie cudzincov

§ 42

(1) Vzdelávanie podľa tohto zákona sa poskytuje za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky:

a) deťom, ktoré sú štátnymi občanmi iného štátu alebo bez štátnej príslušnosti s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,37)

b) deťom, ktoré sú azylantmi, alebo žiadateľmi o udelenie azylu na území Slovenskej republiky,38)

c) deťom, ktoré sú odídencami alebo žiadateľmi o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,38)

d) deťom cudzincov, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí.39)

(2) Pre deti uvedené v odseku 1 môže zriaďovateľ zriadiť školy alebo v rámci školy jednotlivé triedy s možnosťou pôsobenia asistenta učiteľa.

(3) Pre zaradenie detí uvedených v odseku 1 do vzdelávacieho procesu v školách podľa tohto zákona sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce jazykové kurzy štátneho jazyka.

(4) Deti uvedené v odseku 1 zaraďuje do príslušného ročníka riaditeľ školy po zistení úrovne ich doterajšieho vzdelania a ovládania vyučovacieho jazyka školy; deti uvedené v odseku 1 písm. b) a c) zaraďuje najneskôr do troch mesiacov od podania žiadosti o udelenie azylu alebo žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska.

(5) Pre deti uvedené v odseku 1 písm. b) a c), ktorých školská dochádzka podľa zákonov Slovenskej republiky je povinná, kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(6) Pre deti vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré sú deťmi osôb so štátnou príslušnosťou iného štátu Európskej únie, ktorí získali povolenie k pobytu na území Slovenskej republiky z dôvodov vykonávania pracovnej činnosti, zabezpečí príslušný orgán štátnej správy v spolupráci so zriaďovateľom školy, v ktorého územnom obvode majú povolený pobyt:

a) bezplatnú prípravu na ich začlenenie do vzdelávania v školách, ktorá zahrňuje aj vyučovanie slovenského jazyka,

b) vyučovanie materinského jazyka a oboznámenie sa s kultúrou krajiny ich pôvodu.

(7) Ustanovenia tohto zákona o povinnej školskej dochádzke neplatia pre deti osôb iných štátov, ktorým bol povolený prechodný pobyt podľa osobitného predpisu37) a preukázali príslušným orgánom, že ich deti plnia povinnú školskú dochádzku v zmysle tohto zákona spôsobom, ktorý je v súlade s právom štátu, ktorého sú občanmi.

(8) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú vzdelávanie detí uvedených v odseku 1 odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečí príslušný orgán štátnej správy, v ktorého územnej pôsobnosti sa uskutočňuje vzdelávanie týchto detí.


[37] Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

[38] Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[39] Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahranicí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.