nárvh školského zákona - šiesta časť

15.2.2006 | Admin | Návrh reformného školského zákona

Šiesta časť
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy

§ 39

(1) Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy sú

a) školy pri diplomatických misiách Slovenskej republiky,

b) školy v zriaďovateľskej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy uvedené v odseku 2.

(2) Školami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy sú najmä

a) školy Policajného zboru,

b) školy požiarnej ochrany,

c) školy Zboru väzenskej a justičnej stráže,

d) vojenské školy.

§ 40
Školy pri diplomatických misiách Slovenskej republiky

(1) Pri diplomatických misiách Slovenskej republiky sa môže zriadiť:

a) základná škola,

b) gymnázium.

(2) Školy pri diplomatických misiách Slovenskej republiky zriaďuje, riadi a zrušuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.

(3) Školy uvedené v odseku 1 vo veciach povinnej školskej dochádzky a vo veciach všeobecne pedagogických riadi ministerstvo školstva.

(4) Vzdelávanie v školách uvedených v odseku 1 sa uskutočňuje podľa rámcových vzdelávacích programov.

§ 41
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy

(1) Školy uvedené v § 39 odseku 2 zriaďuje, riadi a zrušuje príslušný ústredný orgán štátnej správy; vo veciach všeobecne pedagogických postupuje po dohode s ministerstvom školstva.

(2) Pôsobnosť vo veciach škôl, ktorú má ministerstvo školstva alebo iné orgány štátnej správy v školstve, vykonáva voči školám uvedených v odseku 1 príslušný ústredný orgán štátnej správy.

(3) Služobné pomery žiakov a pedagogických zamestnancov škôl uvedených v odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.36)

(4) Podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní a riadení škôl uvedených v odseku 1, o vzdelávaní, prijímaní na štúdium a ukončovaní štúdia v nich, o postupe pri vypracovávaní a schvaľovaní rámcových a školských vzdelávacích programov a ich obsahu, o študijných odboroch, o organizácii, dĺžke, formách a priebehu štúdia, o hodnotení a klasifikácii, o vedení dokumentácie, individuálnom vzdelávaní a kontrole vzdelávacieho procesu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá príslušný ústredný orgán štátnej správy po dohode s ministerstvom školstva.


[36] Zákon č. 73/1998 Z. z. o Štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasicskom a záchrannom zbore, Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justicnej stráže.