Vzdelávanie pre život

[ 25.10.2007, Projekty pre reformu]

Projekt nadväzuje na snahu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika formulovať strategické zámery reformy vzdelávania, ktorých konkrétna podoba sa odráža v návrhu nového školského zákona, zverejneného vo februári 2006 (nájdete ho tiež na týchto stránkach tu).

Cieľom projektu je príprava učiteľov na pôsobenie v nových podmienkach v procese naštartovanej reformy vzdelávacieho systému so zámerom zlepšiť ich pripravenosť odovzdávať žiakom vedomosti a zručnosti reálne uplatniteľné v praktickom živote. Orientácia projektu na učiteľov základných škôl súvisí so skutočnosťou, že základy potrebných vedomostí a zručností, ktoré sú primárnym predpokladom úspešnosti mladého človeka v dospelosti, sa osvojujú práve v čase povinnej školskej dochádzky.

Hlavným výstupom projektu je príprava, realizácia, overenie a akreditácia pilotného vzdelávacieho tréningového programu pre učiteľov základných škôl, ktorý svojím zameraním obohatí o nové skúsenosti nielen hlavnú cieľovú skupinu, ale sprostredkovane z neho budú môcť profitovať aj žiaci zainteresovaných učiteľov.

Výsledky projektu budú v závere zhrnuté v analytickej štúdii a v publikácii. Súčasťou projektu je i webstránka, ktorú ste práve navštívili.


Viac o projekte sa dozviete tu.