Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

5.6.2013 | Admin | OSF

Výskumná práca dvojice pedagógov Alice Petrasovej a Štefana Porubského prináša nové zistenia o tom, aké sú dosahy segregačných politík a praktík na samotných aktérov vzdelávania – žiakov, učiteľov a rodičov z ich vlastného pohľadu.

Autori sprostredkúvajú čitateľovi pohľad „z druhej strany“ – hĺbkovú sociálnu sondu do medziľudských a medzietnických vzťahov v školách, pričom vysvetľujú, ako prostredie škôl determinuje, resp. predurčuje vzdelávacie cesty rómskych žiakov.

Viac o publikácii, ktorú vydala v tlačenej podobe Nadácia otvorenej spoločnosti, nájdete tu.

Publikácia je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stiahnutie vo formáte PDF tu a súvisiace štatistické údaje k publikácii vo formáte XLS nájdete tu.

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF