Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

10.1.2013 | Admin | OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v spolupráci s partnermi v období január až september 2012 realizovala výskum Benefity inklúzie vo vzdelávaní.


Výskumný tím v zložení Jana Huttová (nezávislá konzultantka), Oľga Gyárfašová (IVO), Martina Sekulová (IVO) vypracoval na základe výsledkov výskumu rozsiahlu štúdiu Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?, ktorá sa koncentruje na otázky inklúzie a exklúzie vo vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na základných školách. Na základe výstupov z kvalitatívneho terénneho výskumu a komparatívnych údajov z medzinárodných, aj slovenských výskumov k téme, autorky formulujú súbor odporúčaní a možné riešenia na podporu inkluzívneho vzdelávania.


Prípadové štúdie sú súčasťou textu, ktorý je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stiahnutie vo formáte PDF tu.Benefity inklúzie vo vzdelávaní Rómov (1/2)Benefity inklúzie vo vzdelávaní Rómov (2/2)

OSF

Videozáznam z diskusie: Ľudské práva ako súčasť vzdelávania

Looking in: an outside perspective of the Slovak education system

Videozáznam z diskusie zameranej na porušovanie práv detí

Face 2 Face: Školská segregácia v modernej spoločnosti

Inkluzívne vzdelávanie – možnosť alebo nevyhnutnosť?

Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre školy?

Nové školstvo a OSF