Martin Kríž

1.10.2007 | Admin | Kto sme?

Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia a história, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Od roku 2004 študuje v externom doktorandskom štúdiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, odbor pedagogika.

Problematiku vzdelávania v základných stredných školách spoznal v praxi z mnohých uhlov pohľadu. V rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako hovorca Študentskej rady a člen Rady školy pri Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. V rokoch 1997 – 2003 bol učiteľom na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne a vedúcim predmetovej komisie a člen Rady školy. V školskom roku 2003 – 2004 bol učiteľom na Gymnáziu v Skalici. Počas svojho pôsobenia na strednej škole sa systematicky venoval práci so študentami aj mimo vyučovania ako pedagogický spolupracovník študentskej rady a ako konzultant prác Stredoškolskej odbornej činnosti, s ktorými žiaci dosiahli významné úspechy na celoslovenskej úrovni.

Od roku 2004 pôsobil ako výskumno-vývojový pracovník v Štátnom pedagogickom ústave, kde sa podieľal a podieľa na realizácii viacerých projektov:

  - Kurikulárna transformácia všeobecnovzdelávacej zložky stredoškolského vzdelávania – ako koordinátor pre humanitné predmety a pre tvorbu pedagogických dokumentov

  - Národný plán výchovy k ľudským právam – ako spoluautor Národného plánu, riešiteľ viacerých úloh a vedúci autorského tímu publikácie Stručný katalóg ľudských práv s námentmi na ich uplatnenie v školskej praxi

  - Škola druhej šance: vzdelávací program na získanie základného vzdelania pre dlhodobo nezamestnaných – ako garant pre občiansku výchovu

Od roku 2005 do roku 2008 bol predsedom Združenia rodičov pri Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch. Od roku 2006 do roku 2008 pracoval ako učiteľ na cirkevnom Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave a koordinátor kurikulárnej transformácie v podmienkach školy (tvorby školského vzdelávacieho programu).

Podieľal a podieľa sa na realizácii ďalších projektov a iniciatív smerujúcich k reforme vzdelávania v SR:

  - spolupracovník Klubu Strážov ako koordinátor projektu Účasť verejnosti na tvorbe školského zákona (2004)

  - jeden zo zakladajúcich členov Iniciatívnej skupiny za reformu vzdelávania pri Centre pre vzdelávaciu politiku

  - ako spolupracovník Konzervatívneho inštitútu pri príprave koncepcie reformy vzdelávania a návrhu školského zákona (2006)

Kto sme?

Zuzana Zimenová

Peter Zajac

Martin Kríž

Branislav Pupala

Martin Mojžiš

Ondrej Dostál

Peter Gonda

Jaroslav Lindák

Miloš Moravčík

Rado Jančula

Marian Timoracký

Jana Zvarová

Terézia Stredlová

Zuzana Danišková /Klačanská/