Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

[ 13.6.2011, Zuzana Zimenová a Marcela Havrilová, Publikácie]

Materiál Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve je vytvorený za účelom ujasnenia zjednocujúcej línie koncepčných zámerov a následne realizovaných zmien v systéme regionálneho školstva.


Pomenúvame v ňom hlavné problémy fungovania systému v kľúčových oblastiach a konkretizuje prekážky, ktoré bránia v realizácii naštartovanej reformy školstva. Aby bola reforma školstva úspešná, je potrebné mať zadefinovaný jasný cieľ, ku ktorému má smerovať. Načrtnutie budúcej podoby vzdelávacieho systému, ktorá je cieľom reformného procesu, je hlavným zámerom tohto materiálu.

Výsledkom reformného úsilia by mal byť moderný, otvorený a flexibilný vzdelávací systém, zaručujúci kvalitu a efektívnosť. Cesta k uvedenému cieľu nebude jednoduchá, preto si vyžaduje dobrý strategický plán v podobe konkrétnych koncepčných návrhov a strategických krokov, definovaných vo vzájomných súvislostiach a zoradených v časovej následnosti.

Materiál neobsahuje analýzu finančných dopadov plánovaných zmien, ani návrhy na reštrukturalizáciu jednotlivých organizačných útvarov a priamo riadených organizácií rezortu školstva. Materiál by mal byť podkladom pre optimálne nastavenie manažérskeho procesu riadenia zmien, súčasťou ktorého by mali byť návrhy na konkrétne opatrenia legislatívneho i nelegislatívneho charakteru.


Zuzana Zimenová je analytička Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, garant kapitoly Vzdelávací systém v rámci Programového vyhlásenia reformnej vlády, ktoré nájdete na www.reformnavlada.sk a externá poradkyňa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť regionálneho školstva.

Marcela Havrilová je generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko, n. o. a externá poradkyňa štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť odborného vzdelávania.


Materiál je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu, súvisiace prílohy tu (príloha 1), tu (príloha 2a) a tu (príloha 2b).


Materiál si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie: