O Novom školstve

1.9.2017 | Admin | O nás

Pretože si čoraz viac uvedomujeme potrebu kvalitatívnej zmeny školského prostredia a zároveň sme presvedčení, že naše školy dokážu zmodernizovať iba razantné systémové zmeny, ponúkame v rámci verejnej diskusie o reforme vzdelávania nový pohľad na nové školstvo a tiež portál o reforme vzdelávania, ktorý ste práve navštívili.

Portál o reforme vzdelávania bol založený koncom roku 2006 ako súčasť iniciatívy Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) v snahe podporiť odbornú a verejnú diskusiu o reforme školstva na Slovensku. Koncom roku 2012 prevzalo od KI štafetu občianske združenie Nové školstvo, ktoré portál prevádzkuje v súčasnosti.


Základné informácie o Novom školstve:

Sídlo: 931 01 Šamorín, Gazdovský rad 39
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42292344
DIČ: 2023801505
e-mail: portal(at)noveskolstvo.sk
IBAN: SK35 8330 0000 0020 0245 9703


Čo noveskolstvo.sk prináša:

· na pravidelnej mesačnej báze od decembra 2006 hodnotíme kroky vlády späté s (ne)reformovaním vzdelávacieho systému na Slovensku,

· organizujeme podujatia, ktorých témou je vzdelávacia politika,

· vnímame problémy našich škôl,

· realizujeme projekty a participujeme na projektoch, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu reformy vzdelávania na základných a stredných školách a navrhovať konkrétne riešenia problémov,

· naše návrhy na zmeny školského systému predstavujeme v publikáciách, ktoré sú verejne dostupné,

· naše reformné návrhy prezentujeme verejne na konferenciách a seminároch,

· k témam reformy vzdelávania sa dlhodobo vyjadrujeme v médiách.


Peter Dráľ
analytik pre oblasť vzdelávania a spoluiniciátor kampane Chceme vedieť viac, riaditeľ občianskeho združenia Nové školstvo od decembra 2016

Vzdelával som sa v spoločenských vedách na Slovensku aj v zahraničí; mám papier na všeličo, patent na nič. Skúsenosť s doučovaním v newyorskej väznici mi ukázala, že aj na pomyselnom spoločenskom dne sú ľudia, ktorým treba načúvať, lebo majú čo povedať. Aj vďaka nim chcem byť vo svojej práci viac užitočný než múdry. Motivujú ma ľudia, ktorí naoko zlyhávajú, nevedia, nemôžu, nechcú alebo just nebudú. Takmer desaťročná trénerská činnosť ma presvedčila, že veru budú, ak budem ja rešpektovať ich žitú skúsenosť, načúvať ich predstavám a posúvať ich očakávania o sebe aj o iných. Vyše osem rokov mi na to úžasný priestor vytvárala Nadácia Milana Šimečku, v ktorej som pracoval najmä s učiteľmi a mladými ľuďmi. O budúcej podobe vzdelávania chcem vedieť viac najmä od tých, ktorých sa bezprostredne týka. Nielen preto, že majú čo povedať, ale najmä preto, že rozhodnú, čo naozaj bude.


Zuzana Zimenová
analytička pre oblasť vzdelávania a spoluiniciátorka kampane Chceme vedieť viac, riaditeľka občianskeho združenia Nové školstvo do decembra 2016

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra.

V rokoch 1987–1994 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka literárnej redakcie, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na cirkevnej základnej škole s bilingválnym vyučovaním.

Od roku 1999 pôsobí ako nezávislý expert vo viacerých projektoch, ktoré sa venujú problematike vzdelávania a spolupracuje s rôznymi štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Je jedným zo zakladajúcich členov Iniciatívy za reformu školstva pri Centre pre vzdelávaciu politiku, pôsobila v mimovládnych organizáciách M.E.S.A. 10, Občan a demokracia a v Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika. Ako poradkyňa a nezávislá konzultantka pôsobila na ministerstve školstva, v Národnej rade SR, a tiež aj ako členka Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V rokoch 2016 až 2020 bola poslankyňou Národnej rady SR.

Od roku 2012 pôsobí v občianskom združení Nové školstvo ako analytička pre oblasť vzdelávania a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Publikácie a realizované projekty:


Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku (2015)
Atlas ponúka ľuďom možnosť diskutovať o potrebných zmenách z nadhľadu a s pohľadom upreným do budúcnosti. Možno ho využiť ako pomôcku na otvorenie nových tém, prehĺbenie prebiehajúcich diskusií a na kritické posúdenie rôznych návrhov na zlepšenia.


Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC (od 2014)
Snažíme sa oživiť verejnú diskusiu o našom školstve kampaňou CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Kampaň CHCEME VEDIEŤ VIAC je zameraná na širokú, najmä rodičovskú verejnosť a otvorí viacero tém, ktoré ostali v doterajších diskusiách o školstve nepovšimnuté. V centre pozornosti kampane stoja najmä deti a tínedžeri, ich problémy a potreby. Cieľom kampane je ponúknuť verejnosti priestor na spoločné uvažovanie o budúcnosti našich detí a na hľadanie možností, ako im treba pomôcť, aby v školách prosperovali a boli dobre pripravené na život. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorým leží na srdci budúcnosť našej krajiny.


Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní (2014)
Cieľom projektu bolo identifikovať problémy, s ktorými sa stretávajú žiaci, ich rodičia a učitelia v procese integrácie detí so špeciálnymi potrebami či zdravotným znevýhodnením a navrhnúť riešenia. K naplneniu tohto cieľa slúžili workshopy, na ktorých experti a zástupcovia cieľových skupín spoločne identifikovali problémy, ktorým sa následne, vrátane návrhov riešení, venuje pozornosť v rámci manuálu advokačného poradenstva nielen pre rodičov, ktorý v podobe Iných príbehov spracoval tím expertov Nového školstva, a sú dostupné aj v podobe samostatnej webstránky.


Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky (od 2013)
Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú. Verejná komisia bude na Slovensko pozývať medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí v prednáškach a diskusiách priblížia slovenskej verejnosti zahraničnú reformnú skúsenosť a v spolupráci so slovenskými expertmi budú konzultovať prácu odborných skupín v rámci workshopov.


Reformná koncepcia Štart k novej kvalite vzdelávania. Kľúčové zámery v dlhodobom horizonte (2011)
Materiál bol vytvorený za účelom ujasnenia zjednocujúcej línie koncepčných zámerov a následne realizovaných zmien v systéme regionálneho školstva. Pomenúvame v ňom hlavné problémy fungovania systému v kľúčových oblastiach a konkretizuje prekážky, ktoré bránia v realizácii naštartovanej reformy školstva.


Programové vyhlásenie reformnej vlády: Vzdelávací systém (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2010)
Primárnym cieľom projektu bolo prezentovať systémové a uskutočniteľné programové vyhlásenie fiktívnej reformnej vlády v podobe konkrétnych návrhov na zmeny. Ich realizácia by zásadným a maximálne možným spôsobom posunula Slovensko k slobodnej, prosperujúcej a bezpečnej spoločnosti, kde sa dodržiavajú základné morálne pravidlá a zabezpečujú pravidlá pre udržateľné verejné financie.


Reforma školstva v súvislostiach (2008)
Verejná diskusia o štruktúrnych zmenách v obsahu vzdelávania, ktorá sa vedie v súvislosti so súčasnými inštitucionálnymi procesmi, zasúva do pozadia pôvodnú a základnú otázku nevyhnutných zmien obsahu vzdelávania, ktorá sa scvrkla na problém štátnych a školských programov a na slogan, že učiť sa treba „pre život”. Čo to však znamená učiť sa pre život?


Reforma školstva v spoločenskom kontexte (2008)
Z pohľadu učiteľov sa ako ťažiskový javí „problém ako zaujať dnešné deti“, od ktorého sa odvíja mnoho ďalších problémov. Od veľkého počtu žiakov v triede, cez učebné pomôcky, neexistujúcu výmenu skúseností a metodickú pomoc, až po učebné osnovy a kvalitu absolventov pedagogických vysokých škôl. To celé je zarámcované jednak zastaranosťou materiálno-technického vybavenia škôl a financovaním školstva samosprávami a jednak dlhodobou absenciou koncepcie vzdelávania. No azda najdôležitejším problémom, na ktorý učitelia poukazujú, je nízky status učiteľa, jeho slabé morálne ohodnotenie a vôbec nízka hodnota vzdelania v spoločnosti.


Vzdelávanie pre život. Príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2007-2008)
Výstupom projektu bolo vytvorenie pilotného vzdelávacieho tréningového programu pre učiteľov, zameraného na prípravu pedagogických tímov základných škôl na avizované reformné zmeny v školskom systéme.


Využitie skúsenosti Slovenska v budúcej transformácii na Kube (Človek v ohrození, 2007-2008)
Cieľom projektu bolo nadviazať osobný kontakt a úzku spoluprácu slovenských odborníkov na vzdelávanie a ekonómiu s kubánskymi nezávislými vzdelávacími expertmi a ekonómami.


Rozvoj životných zručností a kľúčových kompetencií detí a mládeže (Nadácia pre deti Slovenska, 2007)
Medzinárodný projekt sa realizoval vďaka podpore holandského ministerstva zahraničných vecí, v rámci programu Holandsko – slovenskej bilaterálnej spolupráce Matraflex. Cieľom projektu bolo podporiť integráciu inovačných vzdelávacích programov, ktoré boli dovtedy vnímané ako okrajové, do väčšinového prúdu vzdelávacieho systému a podnietiť spoluprácu štátneho, neziskového a súkromného sektora a nezávislých odborníkov pri uskutočňovaní reformy vzdelávania.


Kvalitní v škole – úspešní v živote (Združenie podnikateľov Slovenska, 2007)
Zámerom projektu bolo vytvorenie trvalého prepojenia potrieb firiem s obsahom vzdelávania na stredných školách a vytvorenie inovatívnej formy podnikateľského vzdelávania v podobe učebných textov, prípadových štúdií a ekonomicko-podnikateľských hier.


Reformná stratégia Nové školstvo (2007)
Ucelená stratégia konkrétnych reformných krokov, ktorými musí prejsť slovenské regionálne školstvo, ak majú zo škôl vychádzať vzdelaní a rozhľadení absolventi pripravení pre život, ďalšie štúdium a prácu.


Model efektívneho zapojenia partnerov školy do procesu hodnotenia jej kvality (Občan a demokracia, 2006)
Projekt nadväzoval na aktivity skupiny reformných pedagógov a ďalších spolupracujúcich expertov, združených v Iniciatíve za reformu školstva. Bol zameraný na hľadanie vhodných nástrojov na hodnotenie kvality základných a stredných škôl z pohľadu hlavných aktérov školskej komunity – učiteľov, rodičov a žiakov. Cieľom projektu bolo vytvorenie jednoduchého, univerzálne využiteľného a efektívneho modelu na zisťovanie ich spokojnosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, ktorý by bol využiteľný v rámci celého územia Slovenska.


Model hodnotenia kvality školy (Občan a demokracia, 2006)
Projekt bol zameraný na proces hodnotenia kvality základných a stredných škôl z pohľadu hlavných aktérov školskej komunity – učiteľov, rodičov a žiakov. Zámerom bolo ponúknuť im jednoduchý, univerzálne využiteľný a efektívny nástroj na zisťovanie ich spokojnosti s kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v rámci celého územia Slovenska.


Návrh školského zákona (2006)
Znenie návrhu školského zákona, ktorý bol prezentovaný dňa 13. februára 2006, a ktorý bol po dlhých rokoch naozaj prvým skutočne reformným zákonom. Od základu menil celý vzdelávací systém a dával mu modernú a flexibilnú podobu. Vzhľadom na pád druhej Dzurindovej vlády nestihol prejsť schvaľovacím procesom a nevstúpil do platnosti.


Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, 2005)
Projekt sa sústredil na jednu parciálnu oblasť problematiky reformy školstva, na otázku čitateľskej gramotnosti na základných školách. Cieľom projektu bolo preveriť predstavy a ciele, ktoré vzdelávací systém SR formuluje v oblasti všeobecného vzdelávania na základných školách a odkryť dôsledky nedostatočne a neefektívne formulovaných predstáv a cieľov pre kvalitu vzdelávania.


Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014 (ŠPÚ, 2005)
Vo výchove a vzdelávaní k ľudským právam v základných a stredných školách je potrebné vymedziť základné pojmy a zručnosti, ktoré by si mal žiak osvojiť až po úroveň aplikácie prostredníctvom interaktívneho, participatívneho, zážitkového učenia.


Stručný katalóg ľudských práv s námetmi na ich uplatnenie v škole (ŠPÚ, 2005)
Stručný katalóg ľudských práv s námetmi na uplatnenie v škole obsahuje zostručnený a utriedený výber z množstva právnych predpisov o ľudských právach. Obsah je usporiadaný tematicky. Ťažiskom sú námety pre riaditeľov škôl, výchovných poradcov a učiteľov, ktoré im majú pomôcť nastaviť prostredie školy tak, aby bolo priateľské nielen voči žiakom a študentom, ale aj pre zamestnancov školy – v duchu uplatňovania ľudských práv.


Školský zákon: alternatívy pre vzdelávaciu politiku (SGI, 2004)
Kapitola 3: postavenie štátnych, súkromných a cirkevných škôl v školskom systéme, podmienky rozvoja súkromných a cirkevných škôl na Slovensku, projekt MILÉNIUM ako základný koncepčný dokument pripravovanej reformy slovenského školstva: pozitíva a úskalia, systém financovania verejných škôl v niektorých európskych krajinách a ich skúsenosti so školskými reformami.


Iniciatíva za reformu školstva (Centrum pre vzdelávaciu politiku pri združení Orava, 2004)
Iniciatíva skupiny reformných pedagógov a ďalších spolupracujúcich expertov pri Centre pre vzdelávaciu politiku vznikla na podporu verejnej diskusie o reforme školstva. Hlavným cieľom jej aktivít bolo informovať verejnosť o potrebe reformy vzdelávacieho systému, o jednotlivých reformných krokoch vlády, ako aj o rôznych inovatívnych návrhoch odbornej verejnosti a zástupcov mimovládnych organizácií.