Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)

[ 15.2.2006, Publikácie]

Návrh


Zákon


z ... 2006


o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Prvá časť - Úvodné ustanovenia


Druhá časť - Obsah vzdelávania


Tretia časť - Organizácia a formy vzdelávania


Štvrtá časť - Sústava škôl zabezpečujúcich stupne vzdelania


Piata časť - Hodnotenie vzdelávania


Šiesta časť - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy


Siedma časť - Vzdelávanie cudzincov


Ôsma časť - Zamestnanci škôl


Deviata časť - Spoločné a prechodné ustanovenia


Desiata časť - Záverečné ustanovenia


Príloha - Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie


Dôvodová správa