Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

30.12.2006 | Admin | Archív


Štúdie IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment)


1. CES (CivED)

Hlavným cieľom výskumu bolo získať objektívny obraz o úrovni občianskych vedomostí, zručností, o chápaní pojmov, o postojoch a očakávanej účasti mladých ľudí na živote spoločnosti v medzinárodnom meradle. Výsledky výskumu poskytnú učiteľom, tvorcom politiky, ale aj širokej verejnosti informácie o tom, čo vedia štrnásťroční žiaci o živote spoločnosti a či veria demokratickým inštitúciám a procesom.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

2. SITES

Vzdelávanie v minulosti prebiehalo obyčajne frontálne: od učiteľa k žiakovi, resp. k celej triede naraz cieľom bolo niečo žiaka naučiť. V súčasnosti sa hľadajú nové pedagogické modely, na to, aby sme žiaka naučili sa učiť, pretože sa bude musieť celoživotne vzdelávať. Aj keď neexistuje univerzálny správny recept na vzdelávanie v budúcnosti, môžeme sledovať v akom rozsahu si školy osvojili pojem samostatnejšieho učenia sa žiakov. Napríklad pomocou dotazníkových techník sa snažíme čo najspoľahlivejšie zistiť aké pedagogické postupy sa na školách uplatňujú.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

3. TIMSS

TIMSS je medzinárodná komparatívna štúdia, ktorá sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodovedných predmetov u 9 – 10 ročných žiakov (Populácia 1) a 13 – 14 ročných žiakov (Populácia 2).

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

4. PIRLS

Cieľom štúdie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je opakované zisťovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4.ročníka základných škôl. Toto obdobie školskej dochádzky je dôležitým medzníkom, pretože sa predpokladá, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, štúdia PIRLS skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu. Významnou súčasťou štúdie je tiež sociologické skúmanie domácich a školských podmienok vplývajúcich na čitateľskú gramotnosť.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.


Štúdie OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)


1. PISA

PISAje nový výskum vedomostí a zručností 15-ročných žiakov, ktorý od roku 2000 prebieha v trojročných cykloch v krajinách OECD a partnerských krajinách. Je výsledkom unikátnej spolupráce všetkých zúčastnených krajín pri monitorovaní výsledkov vzdelávania a hodnotení efektívnosti svojich vlastných školských systémov. Tímy medzinárodných expertov spolupracujú na tvorbe testovacích nástrojov, ktoré umožňujú porovnávanie vzdelávacích výsledkov krajín s rôznym kultúrnym kontextom.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

2. TALIS

TALIS - Medzinárodný prieskum vyučovania a vzdelávania vzdelávania je nová štúdia OECD, ktorej cieľom je získať informácie o učiteľoch, vyučovaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov. Potreba prieskumu, ktorý poskytne chýbajúce dáta o učiteľoch, vznikla v rámci projektu INES (Indicators of Education Systems)ako snaha získať relevantné medzinárodné indikátory vo vzdelávacích systémoch za účelom ich vzájomného porovnávania a analýzy o učiteľoch a metódach vyučovania.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

3. SENDDD

Projekt na základe štatistického spracovania dát a ich analýz porovnáva vzdelávacie systémy žiakov so zdravotným postihnutím, s poruchami učenia a správania a zo sociálne znevýhodneného prostredia v jednotlivých členských krajinách OECD a niektorých nečlenských štátoch.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

Archív

Pozvánka na konferenciu ELT FORUM

SKUtok

ELT FORUM

Klaudia Bednárová: Učitelia by sa mali viac vzdelávať!

Monitoring médií o školstve

INEKO: Portál základných a stredných škôl

Portál eAktovka

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2011

Burjan o škole

Iniciatíva: Aktívne školy

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010

Zverejňovanie prác a opatrenia proti plagiátorom

Študentská esej 2010

Vyšlo ôsme číslo Dobrej školy

Vyšlo siedme číslo Dobrej školy

Vyšlo šieste číslo Dobrej školy

Vyšlo piate číslo Dobrej školy

Zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity

Pedagogický časopis

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009

Vyšlo štvrté číslo Dobrej školy

Konferencia Učíme pre život 2010

Celé Česko čte dětem

Vyšlo tretie číslo Dobrej školy

Vzdelávací portál Moderní dějiny

Nové kurikulum - prečo a ako

Vyšlo druhé číslo Dobrej školy

Študentská esej 2009

„Príma“ či „oktáva“ nie sú latinské názvy

Vyšlo prvé číslo Dobrej školy

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2009)

Už mám dosť tých všeobecných táranín o školskej reforme

Mikolaj píše, Kmotrík tlačí: Učiteľské noviny

Učebnicové zaucho školskej reforme

Školské programy: Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

.týždeň: Školstvo

ARRA: Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2008

Národná učebnica

Mikolajky a Európska únia

Študentská esej 2008

www.oskole.sk: Projekt internetovej školy

Školské programy: ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Školské programy: ZŠ Pribinova 123/9, Nováky

Dobrý učiteľ rovná sa dobrá škola?

Školské programy: Škola u Filipa, J. Bakossa 5, Banská Bystrica

Školské programy: ZŠ Štúrova 18, Myjava

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2008)

Registrácia a diskusie k článkom opäť funkčné

INEKO: Hlavné zistenia a zlyhania - PISA 2006

Materské školy

Základné školy

Stredné školy

Zakladáme databanku vzdelávacích programov

MŠ SR: Štátny vzdelávací program

PDF TRUNI: Kurikulárna transformácia vzdelávania na 8-ročných gymnáziách

ŠPÚ: Kurikulárna transformácia pre stredné školy

Školské programy: Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov

Školské programy: Gymnázium, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

Edičný portál Ministerstva školstva SR

Albion Books - cudzojazyčná literatúra

Didaktis - Pedagogické vydavateľstvo

FYZIKUS - učebnice fyziky pre gymnáziá

MŠ SR: Vzorové školské vzdelávacie programy

Videokomentár Martina Mojžiša k školskému zákonu

Prihláste sa na seminár určený pre stredoškolských učiteľov

Stolzová - web pro pedagogickou tradici a kontinuitu

Český metodický portál RVP

Komenského učebnica ekonómie

Videokomentár Martina Mojžiša k reforme školstva

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

TV SME: O vlastnostiach úspešných reforiem školstva

Reforma školstva

Zlatý fond - diela klasikov slovenskej literatúry

Prvé sústredenia projektu Vzdelávanie pre život sú za nami

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007

Slovenské deti v prieskume prepadli

Vysvedčenie namiesto ručiteľa

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2007)

Česká televize: Rodina, škola a já

Mise školy – chránit kulturu i rozvíjet dítě (prednáška)

ŠPÚ otvára na svojich stránkach diskusiu o reforme školstva

Manažment školy alebo Je rodič zákazníkom školy? (konferencia)

Česká škola

Myslím ekonomicky

Pán učiteľ

ARRA: Pohľad študentov na slovenské vysoké školy

EXAM testing

Spustili internetový projekt Dobrá škola

Dobrá škola

AERA SIG

Konferencia o čitateľskej gramotnosti

International Reading Association

Kvalitní v škole - úspešní v živote

OECD Programme for International Student Assessment (PISA)

Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

Eurydice

Teacher´s TV

Videokonferencia o vytváraní medzinárodných partnerstiev

SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

INEKO a reforma školstva

ARRA: Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Otvorenie Iniciatívy na podporu vzdelávania

Správa o stave vzdelanosti OECD (vydanie 2006)

Občan a demokracia

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Návrh nového školského zákona

Centrum pre vzdelávaciu politiku