4. sústredenie

16.3.2008 | Admin | Vzdelávanie pre život


Lektori:

Lektori – pedagogické témy: Zuzana Humajová, Martin Kríž
Lektori – spoločenský kontext: Peter Zajac
Psychologičky – tréning: Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Tematická osnova - 4. sústredenie:

TÉMA NÁZOV A OBSAHOVÉ ČLENENIE LEKTORI
Téma I.   

Rozvoj kvality škôl


Decentralizácia v rovine obsahu vzdelávania - tvorba, realizácia, kontrola a hodnotenie


Evalvácia kvality školy – externá, interná, centrálna, nezávislá


Význam autoevalvácie škôl


Prípadová štúdia: Hodnotenie kvality škôl v meste Šamorín


Prezentáciu Zuzany Humajovej nájdete vo formáte PPT tu.


Projekt efektivní autoevaluace škol (ESSE) vo formáte PDF nájdete tu.

Zuzana Humajová
Téma II.   

Človek a kultúra


Kultúra ako dynamický systém tvorby a uchovávania


Pamäť kultúry a vedomie človeka o svojom mieste vo svete


Pamäť miesta ako forma bezprostrednej identifikácie človeka s prostredím


Pamäť marhúľ a Petržalka ako miesto pamäte (text s fotografiami tu)

Peter Zajac
Téma III.   

Práca s učebnými osnovami a kľúčovými kompetenciami


Učebné osnovy ako východisko tvorby vzdelávacieho projektu učiteľa


Žiak ako subjekt vzdelávacieho projektu


Tematický obsah a kompetencie ako zložky vzdelávacieho projektu


Kognitívna, afektívna a psychomotorická zložka vzdelávacieho programu


Hodnotenie výsledkov vzdelávania ako nástroj spätnej väzby a motivácie pre učiteľa i žiaka


Prezentáciu Martina Kríža nájdete vo formáte PPT tu.

Martin Kríž
 

Psychologický tréning


Úvodné kolo: „Paličkový človek“


Hodnotová orientácia


Konštruktívna hádka


Zostavenie „odkazov”


Kontrola očakávaní


Sociometria


Spätná väzba


Zoznam literatúry na inšpiráciu:
1. Portmanová, R. - Schneiderová, E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnení, Portál 1993
2. Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda 1988
3. Bakalář, E.: Psychohry, Mladá Fronta, Praha 1989
4. Walsh, D.:Skupinové hry a činnosti pro seniory, Portál 2005
5. Kačáni - Bucková: Ako zvládať konflikty, Iris 2001
6. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, Persona 2001
7. Kusý - Stredlová: Tolerancia, Lilium Aurum 2003
8. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada Avicenum, Praha 1994
9. Potterová, B. A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997
10. Luknič, A. S.: Vzťah ako tanec: spolu a každý sám, SAP 1995
11. Birkenbihlová, V. F.: Umenie komunikácie, Aktuell 1999
12. Capponi - Novák: Asertivně do života, Grada 1994
13. Harris, T. A.: Já jsem OK, ty jsi OK, Pragma 1997
14. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Dialog 1992

Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Časové a tematické členenie sústredenia:


Piatok (8 hodín):

10:00 – 13:00 téma I. (pedagogická – reformná téma)
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 18:00 psychologický tréning (teória + aktivity)
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 20:00 riadená diskusia k témam sústredenia


Sobota (6 hodín):

08:00 – 9:00 raňajky
09:00 – 12:00 téma II. (spoločenský kontext)
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 16:00 téma III. (pedagogická – praktická časť)

Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú rozdelené prestávkou s občerstvením.

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu