2. sústredenie

20.1.2008 | Admin | Vzdelávanie pre život


Tematická osnova - 2. sústredenie:

TÉMA NÁZOV A OBSAHOVÉ ČLENENIE LEKTORI
Téma I.   

Reforma vzdelávania v procese spoločenských zmien


Historické súvislosti reformných snáh


Mytológia reformného myslenia – riziká a slepé uličky


Vzdelanie ako hodnota a hodnoty vo vzdelávaní


Vzdelávací systém – princípy, štruktúra, vzťahy


Postavenie školy vo vzdelávacom systéme – funkcia školy


Prezentáciu Branislava Pupalu nájdete vo formáte PPS tu.

Branislav Pupala
Téma II.   

Človek, trhová ekonomika a ekonómia v praxi


Základné princípy a zákonitosti ekonómie a ich uplatňovanie v živote


Podstata fungovania trhovej ekonomiky: trhu (osobitne trhu práce), obchodu a konkurencie


Význam peňazí a racionálne rozhodovanie o nich na finančnom trhu (banky, poisťovne, ..) a inde


Menová politika na národnej a nadnárodnej úrovni, jej ciele, nástroje a vplyv na ekonomiku


Vymedzenie verejných financií, úloh vlády a verejných výdavkov a ich príklady z praxe


Financovanie verejných výdavkov, najmä daňami a sociálnymi odvodmi, a ich praktické súvislosti v podmienkach Slovenska


Prezentáciu Petra Gondu nájdete vo formáte PPS tu.


Študijný text nájdete vo formáte PDF tu a otázky k nemu tu.


Esej "Ja, ceruzka" od Leonarda Reada nájdete vo formáte PDF tu.

Peter Gonda
Téma III.   

Postavenie školy v regionálnom kontexte


Súkromná versus verejná škola


Praktické riešenia problémov škôl


Vhodný lokálny školský systém z pohľadu samosprávy


Prípadová štúdia: mesto Trenčín


Prezentáciu nájdete vo formáte PDF tu.

Miloš Moravčík
 

Psychologický tréning


Úvodné kolo: spätná väzba


Komunikácia - komunikačné kanály, komunikačné rampy


Relaxácia: masáž


Základy mediácie


Formy dohody


Nácvik JA-odkazov


Zoznam literatúry na inšpiráciu:
1. Portmanová, R. - Schneiderová, E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnení, Portál 1993
2. Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda 1988
3. Bakalář, E.: Psychohry, Mladá Fronta, Praha 1989
4. Walsh, D.:Skupinové hry a činnosti pro seniory, Portál 2005
5. Kačáni - Bucková: Ako zvládať konflikty, Iris 2001
6. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, Persona 2001
7. Kusý - Stredlová: Tolerancia, Lilium Aurum 2003
8. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada Avicenum, Praha 1994
9. Potterová, B. A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997
10. Luknič, A. S.: Vzťah ako tanec: spolu a každý sám, SAP 1995
11. Birkenbihlová, V. F.: Umenie komunikácie, Aktuell 1999
12. Capponi - Novák: Asertivně do života, Grada 1994
13. Harris, T. A.: Já jsem OK, ty jsi OK, Pragma 1997
14. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Dialog 1992

Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Časové a tematické členenie sústredenia:


Piatok (8 hodín):

10:00 – 13:00 téma I. (pedagogická – reformná téma)
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 18:00 psychologický tréning (teória + aktivity)
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 20:00 riadená diskusia k témam sústredenia


Sobota (6 hodín):

08:00 – 9:00 raňajky
09:00 – 12:00 téma II. (spoločenský kontext)
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 16:00 téma III. (pedagogická – praktická časť)

Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú rozdelené prestávkou s občerstvením.


Lektori:

Lektori – pedagogické témy: Branislav Pupala
Lektori – spoločenský kontext: Peter Gonda, Miloš Moravčík
Psychologičky – tréning: Terézia Stredlová, Jana Zvarová

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu