3. sústredenie

17.2.2008 | Admin | Vzdelávanie pre život


Lektori:

Lektori – pedagogické témy: Martin Mojžiš, Beáta Tóthová
Lektori – spoločenský kontext: Radovan Kazda
Psychologičky – tréning: Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Tematická osnova - 3. sústredenie:

TÉMA NÁZOV A OBSAHOVÉ ČLENENIE LEKTORI
Téma I.   

Dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov


Význam dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov


Zmysel a úloha tvorby vzdelávacieho programu na centrálnej úrovni


Zmysel a úloha tvorby vzdelávacieho programu na školskej úrovni


Príležitosti a riziká dvojúrovňového modelu tvorby vzdelávacích programov


Zručnosti potrebné na tvorbu školského vzdelávacieho programu


Prezentáciu Martina Mojžiša nájdete vo formáte PPS tu.

Martin Mojžiš
Téma II.   

Človek, životné prostredie a riešenia environmentálnych problémov


Environmentálne problémy – vymedzenie, definícia a príčiny ich vzniku


Základné princípy environmentálnej politiky v súčasnosti


Najvýznamnejšie problémy životného prostredia v súčasnosti


Ochrana životného prostredia a jej postavenie medzi spoločenskými témami


Možnosti riešení ochrany životného prostredia


Význam a obsah environmentálneho vzdelávania na školách


Prezentáciu Radovana Kazdu nájdete vo formáte PPS tu.

Radovan Kazda
Téma III.   

Tvorba školského vzdelávacieho programu


Ako poznať vlastnú školu a očakávania školskej komunity


Vízia školy


Ciele a strategický plán


Očakávania od reformy v školstve


Prezentáciu Beáty Tóthovej nájdete vo formáte PPS tu.

Beáta Tóthová
 

Psychologický tréning


Úvodné kolo: meranie nálady


Konflikt; test konfliktov; brainstorming ako technika riešenia konfliktov


Kreativita


Imaginácia


SWOT analýza


Zoznam literatúry na inšpiráciu:
1. Portmanová, R. - Schneiderová, E.: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnení, Portál 1993
2. Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda 1988
3. Bakalář, E.: Psychohry, Mladá Fronta, Praha 1989
4. Walsh, D.:Skupinové hry a činnosti pro seniory, Portál 2005
5. Kačáni - Bucková: Ako zvládať konflikty, Iris 2001
6. Dobšovič, Ľ.: Naučte sa riešiť konflikty, Persona 2001
7. Kusý - Stredlová: Tolerancia, Lilium Aurum 2003
8. Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Grada Avicenum, Praha 1994
9. Potterová, B. A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, Votobia 1997
10. Luknič, A. S.: Vzťah ako tanec: spolu a každý sám, SAP 1995
11. Birkenbihlová, V. F.: Umenie komunikácie, Aktuell 1999
12. Capponi - Novák: Asertivně do života, Grada 1994
13. Harris, T. A.: Já jsem OK, ty jsi OK, Pragma 1997
14. Berne, E.: Jak si lidé hrají, Dialog 1992

Terézia Stredlová, Jana Zvarová


Časové a tematické členenie sústredenia:


Piatok (8 hodín):

10:00 – 13:00 téma I. (pedagogická – reformná téma)
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 18:00 psychologický tréning (teória + aktivity)
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 20:00 riadená diskusia k témam sústredenia


Sobota (6 hodín):

08:00 – 9:00 raňajky
09:00 – 12:00 téma II. (spoločenský kontext)
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 16:00 téma III. (pedagogická – praktická časť)

Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú rozdelené prestávkou s občerstvením.

Vzdelávanie pre život

Ukončenie vzdelávacieho programu pre učiteľov so zameraním na reformu vzdelávania

4. sústredenie

3. sústredenie

2. sústredenie

1. sústredenie

Informácie a organizačné pokyny pre účastníkov vzdelávacieho programu