Ide o deti /január 2013/

[ 10.2.2013, Zuzana Zimenová, Vláda a reforma]

Škola by mala byť prostredím, v ktorom sa deti „nanečisto“ učia žiť čisto, na Slovensku však viaceré školy na túto úlohu rezignovali.


Na Slovensku predpokladáme, že sa školy budú rozvíjať a skvalitňovať akoby samé od seba, pod vplyvom konkurenčného tlaku, vytvoreného možnosťou ponúkať atraktívne výchovno-vzdelávacie programy. Mnohé školy o to reálne usilujú. V skutočnosti inovatívne procesy dokáže zvládnuť iba veľmi málo škôl, obvykle za cenu vedomého obchádzania a porušovania pravidiel pritesnej byrokratickej kazajky. Takáto podoba „reformy zdola“ však namiesto posilnenia konkurencieschopnosti, transparentnosti a verejnej kontroly v školskom systéme posúva proces vzdelávania do pološera, deštruuje profesionálnu integritu pedagogických tímov a oslabuje práva rodičov. Škola by mala byť prostredím, v ktorom sa deti „nanečisto“ učia žiť čisto, na Slovensku však viaceré školy na túto úlohu rezignovali.

V slovenskom školskom systéme školy navzájom nesúperia o to, ktorá ponúkne žiakom a ich rodičom kvalitnejší program, pretože ich inovatívne snahy narážajú na príliš veľa systémových obmedzení, praktických prekážok a najmä na nedostatok financií. Školy však navzájom ani nespolupracujú a svoju vzdelávaciu ponuku neprispôsobujú potrebám detí, ktoré v danej lokalite žijú.

Povyšovanie dôležitosti školy nad vzdelávací proces, ktorý v nej prebieha, koncentrácia pozornosti na počet školských budov a nie na pestrosť ponuky výchovno-vzdelávacích programov a vrážanie klinu medzi verejných a neštátnych zriaďovateľov škôl často odvádza našu pozornosť od samotného zmyslu existencie školského systému – od pestrej skupiny žiakov, ktorí do škôl chodia.

Každý žiak je jedinečnou osobnosťou, každý má svoje špecifické vzdelávacie potreby. Náš školský systém však nepodporuje rozvoj individuálneho potenciálu školopovinných detí. Namiesto maximálnej odbornej pomoci pri prekonávaní prekážok v učení, či naopak, pri podchytení ich talentu, systém spravidla reguluje ich výkon do podoby uniformného štandardu. Tých, čo z priemeru vytŕčajú, či už v dôsledku hendikepu alebo vďaka mimoriadnemu nadaniu, z bežných škôl vyčleňuje a selektuje ich do bočných vzdelávacích prúdov. Tým im predurčuje životnú dráhu bez možnosti opakovaného výberu a uzatvára im ďalšie voľby v budúcnosti.

Vo Fínsku stojí v centre pozornosti dieťa a jeho individuálne potreby. To je azda najmarkantnejší rozdiel vo vnímaní podstaty vzdelávania vo Fínsku a na Slovensku, kde sa aktuálne zameriavame na počty školských budov, na reguláciu zriaďovateľských kompetencií a na výšku učiteľských platov. Ak chceme, aby boli v budúcnosti i na Slovensku školy miestom, kde nájdu naše deti kvalifikovanú pomoc a podporu pri svojom rozvoji, budeme musieť prikročiť k zásadným systémovým zmenám. Snažiť sa prevziať iba zopár ornamentov z fínskeho školského modelu znamená nevidieť podstatu zmien, ktoré vo Fínsku naštartovali kvalitu vzdelávania a nepochopiť kontext, ktorý je pre úspech reformy školstva životne dôležitý.


Autorka je analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk.


Text je súčasťou Správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky, ktoré sa konalo dňa 18. januára 2013. Správu a ďalšie súvisiace výstupy nájdete nižšie.Súvisiace informácie:


11. február 2013


Verejná komisia: Správa z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


Verejná komisia: Závery zo správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


18. január 2013


Verejná komisia – workshop: Prvé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


17. január 2013


Verejná komisia – prednáška: Leo Pahkin: Financovanie vzdelávania vo FínskuSpráva z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyZávery zo správy z prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyPlenárna časť prvého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


Leo Pahkin | Financovanie vzdelávania vo Fínsku


Fotogaléria:Mediálne výstupy:


16. január 2013


TASR: V Bratislave vystúpi fínsky expert na vzdelávanie Leo Pahkin


19. január 2013


SME: Leo Pahkin: Veci sa nedajú zmeniť za noc a chce to čas


SITA: Fínske skúsenosti zo školstva môžu pomôcť Slovensku


21. január 2013


.týždeň: Martin Kríž: Reforma či perestrojka?


26. január 2013


TREND: Kedy Fíni myslia na červenú čiaru


30. január 2013


Slovenský rozhlas Fínsky školský systém (od minutáže 13:00


11. február 2013


SITA/webnoviny.sk: Podľa odborníkov je financovanie škôl na žiaka dôležité