Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

[ 30.9.2008, Publikácie]

Stiahnite si publikáciu, ktorá vychádza v rámci projektu Vzdelávanie pre život. Autormi publikácie sú Zuzana Humajová, Martin Kríž, Branislav Pupala a Peter Zajac.


Publikáciu Reforma školstva v súvislostiach vo formáte PDF nájdete tu.Obsah:


Peter Zajac
Úvod

Zuzana Humajová
Etapy rozvoja slovenského školského systému

Zuzana Humajová, Branislav Pupala
Podoby školskej reformy

Martin Kríž
Dôvody a ciele kurikulárnej transformácie

Martin Kríž
Niekoľko postrehov k prebiehajúcej kurikulárnej transformácii

Martin Kríž
Ako zachrániť reformu?Verejná diskusia o štruktúrnych zmenách v obsahu vzdelávania, ktorá sa vedie v súvislosti so súčasnými inštitucionálnymi procesmi, zasúva do pozadia pôvodnú a základnú otázku nevyhnutných zmien obsahu vzdelávania, ktorá sa scvrkla na problém štátnych a školských programov a na slogan, že učiť sa treba „pre život”. Čo to však znamená učiť sa pre život? Najčastejšia odpoveď znie tak, že ide o problém odbúrania množstva pojmov a poznatkov, ktoré žiak nebude nikdy v živote potrebovať a že vo vzdelávacom procese ide o hlbšie porozumenie naučeného a o jeho praktické využitie. Z tohto inak zrozumiteľného princípu však vyplývajú dve základné otázky – čo tvorí balík povinných vzdelávacích obsahov a v čom spočíva ich praktické využitie pre život? Na prvý pohľad sa dá na ne odpovedať veľmi jednoducho, avšak skutočne reformné riešenia sú oveľa zložitejšie.

Vzdelávanie je celkom iste otázkou praktického účelu. On tvorí jeho obal. Jadro však spočíva v otázke zmyslu vzdelávania. Jedno od druhého pritom nemožno oddeľovať. Otvára sa tým otázka, ktorá smeruje k hĺbkovej podstate vzdelávania a na ktorú sa odpovede nehľadajú ľahko. Kľúčový problém totiž spočíva v tom, aký získa v procese vzdelávania človek vzťah k okolitému svetu, k ľuďom vo svojom najbližšom prostredí, k svojmu najbližšiemu spoločenstvu v rodine, v škole, na pracovisku a vo verejnom živote. To je otázka zmyslu vzdelávania, ktorá sa dotýka bytostnej podstaty človeka.

Ak hovoríme o skutočnej reforme vzdelávania, musíme mať na pamäti práve tieto veci. Reforma vzdelávania nie je možná bez ucelenej koncepcie, ktorej zodpovedá komplexná zmena celého vzdelávacieho systému. Nie je však možná ani bez zmeny obsahu vzdelávania, jeho účelu a zmyslu.
Publikácia vychádza v rámci projektu Vzdelávanie pre život - príprava učiteľov na zmeny vzdelávacieho systému a potreby trhu práce (Pilotný vzdelávací tréningový program). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou poskytnutím nenávratného príspevku z Európskeho sociálneho fondu (Program: SOP ĽZ 2005/1-091, Priorita: Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce, Opatrenie: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov, Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva SR).