Experti verejnej komisie k reforme odborného vzdelávania na Slovensku

[ 6.5.2013, Zuzana Zimenová a Fedor Blaščák, Nové školstvo v médiách]

O princípoch duálneho modelu odborného vzdelávania a o možnostiach inšpirovať sa nimi pri reforme odborného vzdelávania na Slovensku


Bratislava | 6. máj 2013 | Tlačová správa


TREND Holding a OZ Nové školstvo ako organizátori iniciatívy Verejná komisia pre vzdelávaciu politiku dnes zverejnili správu z druhého stretnutia pracovnej skupiny slovenských odborníkov na vzdelávanie, právo a ľudské zdroje, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. marca 2013.


Na druhom workshope Verejnej komisie diskutoval generálny riaditeľ sekcie pre odborné a všeobecné vzdelávanie švajčiarskeho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu Josef Widmer s členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania, práva a ľudských zdrojov, o princípoch duálneho modelu odborného vzdelávania a o možnostiach inšpirovať sa nimi pri reforme odborného vzdelávania na Slovensku. Hosťami workshopu boli aj zástupcovia švajčiarskej obchodnej komory a švajčiarskeho veľvyslanectva. Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie zhrnuli do správy, ktorá je verejne dostupná na portáli noveskolstvo.sk.


Z diskusií počas dvoch stretnutí Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky vyplynulo niekoľko odporúčaní všeobecného charakteru i špecifické odporúčania smerom k odbornému vzdelávaniu:


• je potrebné pokračovať v procese decentralizácie krajiny. Zlučovanie obcí a municipalizácia Slovenska je cesta aj pre rozvoj školstva, nie jeho opätovná centralizácia. S prihliadnutím na slovenské špecifiká stojí za úvahu vytvorenie špecializovanej školskej správy na úrovni municipalít,


• na Slovensku je potrebné zmeniť nazeranie na funkcie a ciele vzdelávacieho systému. V centre pozornosti má stáť žiaka a servis, ktorý mu spoločnosť ponúka pri vzdelávaní, nie budova školy, resp. sieť škôl. Školy nie sú v prvom rade nástrojom na budovanie sociálnych istôt učiteľov, ale prostredím, ktoré sa má prioritne sústrediť na potreby detí a tínedžerov,


• špeciálne k odbornému školstvu je potrebné pristupovať s oveľa vyššou dávkou pragmatizmu. Do odborného vzdelávania majú byť zainteresovaní samotní zamestnávatelia, pretože jeho podstatou je príprava budúcej pracovnej sily. Žiaka strednej odbornej školy preto treba prestať vnímať ako nedospelé dieťa, ale v ňom treba vidieť mladého dospelého, ktorý sa pripravuje na povolanie priamo vo firme,


• práca, ktorú mladý človek, pripravujúci sa na povolanie, v rámci vzdelávania vykoná, by mala byť riadne platená. Iba tak nadobudne pre tínedžera vykonaná práca zmysel – uvedomí si jej skutočný význam a hodnotu a zažije z nej pocit uspokojenia,


• reforma odborného vzdelávania nemôže mať na zreteli iba skvalitnenie vzdelávacieho systému a jeho posun z priečky „dobrý“ na priečku „výborný“. Jej súčasťou musia byť aj systémové zmeny, zasahujúce do sveta práce, ktoré podporia plynulý prechod absolventov zo školy do zamestnania,


• aby bolo možné realizovať inšpiratívne prvky duálneho modelu aj na Slovensku v čo najväčšej možnej miere, navrhujeme znížiť vek plnenia povinnej školskej dochádzky na 15 rokov, resp. viazať povinné vzdelávanie iba na úroveň základnej školy,


• reforma slovenského systému odborného vzdelávania nesmie sledovať iba jeden cieľ – reguláciu počtu učňovských miest. Sústrediť sa treba na vytváranie motivačných mechanizmov a kvalitného servisu poradenstva a individuálnej pomoci pre tínedžerov.Organizátori iniciatívy:


Fedor Blaščák, TREND Holding
Zuzana Zimenová, analytička, Portál o reforme vzdelávania | noveskolstvo.skČo je Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Verejná komisia pre reformu vzdelávacej komisie je spoločnou iniciatívou spoločnosti TREND Holding v rámci projektu CSR TRENDY a portálu o reforme vzdelávania noveskolstvo.sk, ktorá vznikla s finančnou podporou spoločnosti Orange.


Zámerom iniciatívy je vytvoriť neformálnu, širokej verejnosti prístupnú medzinárodnú platformu na výmenu skúseností slovenských odborníkov so zahraničnými vzdelávacími expertmi a obohatiť verejnú diskusiu o reforme školstva o medzinárodné impulzy. Cieľom je ponúkať odbornej a širokej verejnosti nové kvalifikované podnety, ktoré jej pomôžu zorientovať sa v zložitom reformnom procese a ktoré prehĺbia spoločenskú diskusiu o vzdelávaní.


Verejná komisia bude na Slovensko pozývať aj ďalších medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať ďalšie stretnutia slovenských odborníkov v rámci pracovných skupín na workshopoch.


Zuzana Zimenová
analytička a editorka portálu noveskolstvo.sk


V Bratislave dňa 6. mája 2013.Súvisiace informácie:


6. máj 2013


Verejná komisia: Správa z druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky (formát .PDF)


28. marec 2013


Verejná komisia – workshop: Druhé zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky


27. marec 2013


Verejná komisia – prednáška: Josef Widmer: Duálny systém odborného vzdelávania vo ŠvajčiarskuSpráva z druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyPozrite si videozáznam a prezentáciu Josefa Widmera, generálneho riaditeľa sekcie odborného a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu.Plenárna časť druhého zasadnutia Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politikyJosef Widmer | Duálny systém odborného vzdelávania vo ŠvajčiarskuFotogaléria:Mediálne výstupy:


22. január 2013


Neue Zürcher Zeitung: Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania


14. apríl 2013


Pravda: Josef Widmer: Firmy vedia, čo je potrebné pre trh, nie štát