Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)

15.2.2006 | Admin | Publikácie

Návrh


Zákon


z ... 2006


o vzdelávaní v školách (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonovNárodná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:Prvá časť - Úvodné ustanovenia


Druhá časť - Obsah vzdelávania


Tretia časť - Organizácia a formy vzdelávania


Štvrtá časť - Sústava škôl zabezpečujúcich stupne vzdelania


Piata časť - Hodnotenie vzdelávania


Šiesta časť - Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a iných ústredných orgánov štátnej správy


Siedma časť - Vzdelávanie cudzincov


Ôsma časť - Zamestnanci škôl


Deviata časť - Spoločné a prechodné ustanovenia


Desiata časť - Záverečné ustanovenia


Príloha - Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie


Dôvodová správa


Publikácie

Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku

Kľukaté cesty k inklúzii

Na každom dieťati záleží | Obec - škola - mediácia

Novinky z kampane Chceme vedieť viac

Iné príbehy | Manuál advokačného poradenstva

Inšpirácie z anglických škôl pre inkluzívne vzdelávanie

O krok bližšie k inklúzii

Školy v prúde reforiem

Štart k novej kvalite vzdelávania.
Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve

Vzdelávací systém - odporúčania pre budúcu vládu /jún 2010/

Publikácia:
Reforma školstva v súvislostiach

Štúdia:
Reforma školstva v spoločenskom kontexte

Stratégia reformy školstva

Školstvo

Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

Návrh zákona o vzdelávaní v školách (školský zákon)