Školstvo potrebuje zmeny, no neopravujme hodiny sekerou /november 2019/

[ 17.12.2019, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Občianske združenie Nové školstvo zverejnilo správu z dvoch okrúhlych stolov o riadení a financovaní regionálneho školstva, ktoré v novembri zorganizovalo pre politikov a analytikov venujúcich sa oblasti vzdelávania.V odbornej aj verejnej diskusii sa potreba systémových zmien v školstve najčastejšie spája s tým, čo sa žiaci v školách učia a aké budú mať vďaka tomu uplatnenie. Pozornosť sa venuje aj pripravenosti učiteľov a hodnoteniu kvality ich práce. Menej diskusií sa venuje tomu, akými aktérmi a ako kvalitne sú dnes školy a školstvo riadené a aké podmienky na učenie žiakov a prácu učiteľov vďaka tomu vytvárajú. V otázkach financovania sú častou témou učiteľské platy, menej pozornosti sa už venuje mechanizmom prerozdeľovania zdrojov vo vzdelávaní.


„V diskusiách o potrebných zmenách v školstve je problematika riadenia škôl často v úzadí a ak sa o nej diskutuje, problém sa často zužuje na tému financií. No aj keď je kvalita riadenia školstva úzko prepojená s jeho financovaním, zďaleka nie všetky problémy možno vyriešiť iba peniazmi,“ hovorí Peter Dráľ, riaditeľ Nového školstva.Občianske združenie Nové školstvo v novembri zorganizovalo dva okrúhle stoly pre politikov a analytikov venujúcich sa oblasti vzdelávania. Ich cieľom bolo prezentovať predstavy i konkrétne návrhy relevantných politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách v roku 2020, hľadať medzi nimi prieniky a identifikovať alternatívne riešenia i sporné otázky. Diskusií sa zúčastnili zástupcovia súčasných koaličných i opozičných strán, ako aj odborníci z analytických útvarov ministerstiev, samosprávy a mimovládnych organizácií.Riadenie školstva má dnes na starosti veľa aktérov – od riaditeľov škôl a ich zriaďovateľov cez samosprávne orgány škôl a štátnu správu v školstve až po dva rezorty – ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra. Zhoda diskutujúcich panuje v tom, že pri riadení je vhodné zladiť výkon kompetencií medzi jednotlivými aktérmi. Podľa viacerých diskutujúcich by sa riadenie školstva malo sústrediť späť pod rezort školstva aj s príslušnou zmenou organizácie štátnej správy. To by podľa nich popri nariaďovaní a kontrole umožnilo školám viac poskytovať aj užitočnú pomoc a metodickú podporu.


V otázkach financovania panuje všeobecná zhoda v tom, že súčasný normatívny systém, teda prideľovanie zdrojov podľa počtu žiakov, má veľa chýb, no zatiaľ sme na Slovensku žiaden lepší spôsob financovania škôl nevymysleli. Diskusia sa preto sústredila najmä na otázky spravodlivejšieho vzorca, podľa ktorého sa peniaze školám prerozdeľujú, prehodnotenie zvýhodneného financovania menších škôl a zabezpečenie väčšej transparentnosti pri poskytovaní dodatočných zdrojov školám.V otázkach riadenia aj financovania škôl je súčasný neefektívny systém do veľkej miery dôsledkom roztrieštenej štátnej správy v školstve a taktiež nedokončenej decentralizácie verejnej správy. Medzi tvorcami politiky však nepanuje zhoda v tom, či riešenie spočíva v dokončení prenosu právomocí a zdrojov v školstve na obce, mestá a kraje, v presunutí kompetencií za riadenie škôl zo samospráv späť na štát alebo či treba spravovanie školstva oddeliť od politickej moci na jednej aj druhej úrovni. V politickej debate teda zatiaľ nie je zhoda v tom, či sa má súčasný systém postupne a čiastkovo opravovať alebo sa treba sústrediť na väčšiu zmenu v systéme riadenia školstva a v jeho financovaní. Popri tom sa však treba vyvarovať toho, aby sa zmeny udiali necitlivo a bez diskusie so všetkými zainteresovanými aktérmi. Slovami jedného z diskutujúcich expertov, aj zmeny v školstve treba robiť tak, aby „sa hodiny neopravovali sekerou.“


Súhrnná správa z okrúhlych stolov podrobnejšie dokumentuje, v akých témach sa pohľady politikov a analytikov zhodujú a aj to, v ktorých otázkach sa ich návrhy líšia. „Zhoda panuje v tom, že do školstva treba viac investovať, no už nie v tom, na čo presne majú byť peniaze použité a podľa akého kľúča majú byť prerozdeľované. Podobne je zhoda v tom, že systém riadenia treba zmeniť, no zatiaľ nie je jasné, do akej hĺbky sú politici takéto zmeny ochotní presadzovať,“ uzatvára Peter Dráľ.


Peter Dráľ | noveskolstvo.sk & chcemevedietviac.sk