Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 26.11.2017, Podujatia]

Štvrté zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky sa konalo dňa 12. októbra 2017.


Na štvrtom zasadnutí Verejnej komisie diskutoval Wilfried W. Steinert, ktorý pôsobil ako riaditeľ školy Waldhofschule – Eine Schule für alle, ktorá sa pod jeho vedením transformovala zo špeciálnej na bežnú základnú školu vzdelávajúcu deti s rôznorodými potrebami, postihnutím aj nadaním, s členmi pracovnej skupiny, zloženej zo slovenských odborníkov v oblasti vzdelávania a vzdelávacieho systému o tom, ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať a tiež o tom, aká je situácia na Slovensku.


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii na stiahnutie tu (formát PDF) alebo v náhľade tiež nižšie:Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa
- videozáznam a prezentácie Wilfrieda W. Steinerta, Zuzany Zimenovej a Magdalény Jakubíkovej
- fotogaléria z priebehu zasadnutia (workshopu)


Nemecký vzdelávací systém pred niekoľkými rokmi nastúpil na cestu cieľavedomého posilňovania inkluzívnosti. Keďže v školstve majú najväčšie kompetencie jednotlivé spolkové krajiny a samosprávy, zabezpečenie rovnosti šancí a spoločného vzdelávania rozmanitých detí je primárne ich zodpovednosťou. Vo viacerých z nich sa rozširuje počet detí so špeciálnymi potrebami, ktoré sa vzdelávajú v bežných školách. Tie však na to dostávajú aj systematickú odbornú podporu. Výmena skúseností o procese budovania inkluzívnych škôl a siete podporných inštitúcií môže byť inšpiratívna aj pre slovenský vzdelávací systém, ktorý deklaruje veľmi podobné priority ako nemecké školstvo.


Peter Dráľ: úvodné slovo k workshopu s Wilfriedom W. Steinertom


Úvodná prezentácia Wilfrieda W. Steinerta predstavuje, ako je koncept inkluzívnosti uchopený v nemeckom vzdelávacom kontexte a ako sa pretavuje do fungovania školských a poradenských zariadení pri spoločnom vzdelávaní detí s rôznymi potrebami.


Wilfried W. Steinert: Ako môže inkluzívne vzdelávanie úspešne fungovať (workshop)

Vstup Zuzany Zimenovej ponúka systémový pohľad na súčasný stav a podmienky inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v kontexte reformného dokumentu Učiace sa Slovensko.


Zuzana Zimenová: Inkluzívne SlovenskoMagdaléna Jakubíková predstavuje konkrétny príklad funkčného systému odborného poradenstva a podpory pre žiakov, rodičov a učiteľov základnej školy na príklade Základnej škole na Topoľovej ulici v Nitre.


Magdaléna Jakubíková o Základnej škole na Topoľovej ulici v NitreV následnej diskusii sme sa snažili pomenovať príležitosti na posilňovanie individuálnej podpory žiakov, spoločné vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami a zužitkovanie bohatých skúseností špeciálneho školstva a špeciálnopedagogických prístupov pri napĺňaní práva každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie. Správu z pracovnej časti zasadnutia zverejníme počas novembra.


Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.Wilfried W. Steinert


Wilfried W. Steinert pôsobil ako riaditeľ školy Waldhofschule – Eine Schule für alle, ktorá sa pod jeho vedením transformovala zo špeciálnej na bežnú základnú školu vzdelávajúcu deti s rôznorodými potrebami, postihnutím aj nadaním. Škola, ktorá v Nemecku slúži za vzor spoločného vzdelávania rozmanitých detí, získala v roku 2010 národnú cenu Deutscher Schulpreis.


Wilfried Steinert je členom expertnej skupiny pre inkluzívne vzdelávanie pri nemeckej komisii UNESCO a pôsobí v porote Ceny Jakoba Mutha. Ako poradca pre inkluzívne vzdelávanie pôsobil vo viacerých nemeckých mestách a spolkových krajinách. Viedol taktiež Kompetenčné centrum pre ranú starostlivosť a rodinné poradenstvo.


V minulom roku vydavateľstvo Wolters-Kluwer vydalo jeho knihu Gute Schulen brauchen Inklusion – Inklusion braucht gute Schulen (Dobré školy potrebujú inklúziu – inklúzia potrebuje dobré školy).


Zuzana Zimenová


Zuzana Zimenová sa dlhodobo venuje téme inklúzie vo vzdelávaní ako analytička Nového školstva pre oblasť systému vzdelávania. Je iniciátorkou a realizátorkou viacerých projektov a aktivít podporujúcich verejnú diskusiu o inklúzii vo vzdelávaní na Slovensku.


Ako spoluautorka viacerých odborných publikácií a koncepčných dokumentov patrí na Slovensku k popredným odborníkom, ktorí tému inklúzie otvárajú aj na úrovni verejných politík. Je spoluautorkou reformného dokumentu Štart k novej kvalite vzdelávania - rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve, ktorý vznikol v roku 2011, kedy pôsobila na ministerstve školstva ako externá poradkyňa.


V roku 2016 sa podieľala ako členka autorského expertného tímu na formulovaní základných reformných cieľov v dokumente Učiace sa Slovensko, kde vniesla tému inklúzie vo vzdelávaní medzi prioritné oblasti vyžadujúce riešenia. Od novembra 2016 je poslankyňou Národnej rady SR.


Magdaléna Jakubíková


Magdaléna Jakubíková pracuje 24 rokov ako špeciálna pedagogička v Základnej škole na Topoľovej ulici v Nitre. V súčasnosti sa venuje najmä žiakom so zdravotným znevýhodnením 5.-9.ročníka. V škole v duchu inkluzívneho vzdelávania nastavila funkčný systém špeciálno-pedagogickej podpory a odborného poradenstva detí s rôznymi špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:


Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých – inšpirácie z Nemecka, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.