Publikácia: Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách

[ 23.2.2007, Zuzana Humajová a Zuzana Klačanská, Publikácie]

Stiahnite si publikáciu, ktorá vyšla v rámci projektu Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve. Autorkami publikácie sú Zuzana Humajová a Zuzana Klačanská.


Publikáciu Zabudnuté čítanie. Čitateľská gramotnosť v školách vo formáte PDF nájdete tu.Obsah:


Úvod

Základné súradnice skúmanej oblasti

Súhrn zistení

Úspechy Fínska v medzinárodných meraniach

Školská prax na Slovensku

Americký pohľad na čitateľskú gramotnosť

Zhrnutie

ZáverMedzinárodné výskumy OECD, známe pod skratkou PISA (Programme for International Student Assement) potvrdili skutočnosť, ktorá síce nebola dovtedy podložená empirickými dátami, ale na základe dlhodobej praxe nebola pre odborníkov, ktorí na problémy vzdelávania na Slovensku dlhodobo upozorňovali, prekvapujúca – že to, čo sa dnes nazýva gramotnosťou a čo tvorí kľúčovú zložku vzdelávania a prípravy detí a mladých ľudí na život, nie je na slovenských základných školách dostatočne pestované a rozvíjané, v dôsledku čoho slovenskí žiaci v medzinárodnom porovnaní za svojimi rovesníkmi zaostávajú (Koršňáková, Heldová, 2003). V našej publikácii sa zameriavame na základné okruhy problémov, ktoré sú dôvodom tohto zaostávania a pokúšame sa identifikovať hlavné príčiny neúspechu slovenských žiakov nielen v školskomprostredí, ale aj v celospoločenskom kontexte.

Našim cieľom je zmapovať terén, na ktorý vstupujeme, osvetliť jednotlivé pojmy, viažuce sa k čitateľskej gramotnosti, ponúknuť nové interpretácie základných charakteristík problémových oblastí a pripraviť pôdu pre uvažovanie o možných návrhoch riešení, ktoré by mohli obohatiť vzdelávacie prostredie o nové postupy v rozvoji gramotnosti žiakov na základných školách.
Publikácia vychádza v rámci projektu Čitateľská gramotnosť ako problém kvality vzdelávania v slovenskom základnom školstve, ktorý finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti.