Posilnenie hlasu verejnosti vo vzdelávaní

[ 1.7.2016, Projekty pre reformu]

Naše aktivity v súvislosti s Posilňovaním hlasu verejnosti vo vzdelávaní sme v rámci kampane Chceme vedieť viac v období október 2015 až jún 2016 mohli realizovať aj vďaka grantu Foundation Open Society Institute a podpore poskytnutej v rámci Education Support Program of Open Society Foundations.
 
.


Zhrnutie našich nedávnych aktivít

Atlas predstáv zavŕšil prvé dva roky kampane  Vzdelávanie a školstvo ako jedna z ústredných volebných tém  Séria diskusií za okrúhlym stolom  Zapojili sme sa do Koalície pre deti Slovensko  Stretnutia s učiteľmi a rodičmi  Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov  Dostávame tému vzdelávania do centra verejného záujmu


Atlas predstáv

 Do diskusií o budúcnosti vzdelávania sme sa rozhodli vniesť pohľad tých, ktorí vzdelávaním dennodenne žijú – detí, rodičov a učiteľov – ako aj všetkých ostatných, ktorí môžu podobu vzdelávania ovplyvniť. Výsledkom je Atlas predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorý slúži ako pomôcka na spoločné premýšľanie o budúcnosti vzdelávania.


Koncom novembra 2015 prezentovaný atlas zavŕšil prvé dva roky kampane Chceme vedieť viac. Atlas opisuje rôzne modely budúcnosti v kontexte najnovších prieskumov a zozbieraných predstáv detí aj dospelých z celého Slovenska. Je naším príspevkom k zmene doterajšieho uvažovania o vzdelávaní.


atlas-online


Vzdelávanie a školstvo ako jedna z ústredných volebných tém

 Snáď prvý raz v ponovembrovej histórii sa vzdelávanie a školstvo na Slovensku stalo jednou z hlavných tém parlamentných volieb. V čase predvolebnej kampane sme na prelome februára a marca 2016 postupne predstavovali verejnosti 12 tematických zhrnutí toho, čo jednotlivé strany ponúkajú vo svojich programoch na volebné obdobie 2016-2020 v oblasti vzdelávania a školstva.


Jednotlivé návrhy sme nehodnotili, neznámkovali a ani sme nezostavovali rebríčky. Snažili sme sa identifikovať, v čom existuje zhoda, aké alternatívne riešenia jednotlivé strany spomínajú a na čo majú odlišné pohľady.


Spoločne s ďalšími odborníkmi sme následne po voľbách komentovali programové vyhlásenie novej vlády v oblasti vzdelávania. 

Séria diskusií za okrúhlym stolom

 V rámci série diskusií za okrúhlym stolom sme si kládli za cieľ naštartovať kultúru dialógu a spolupráce v oblasti vzdelávania naprieč politickým a odborným spektrom, aby sa deti a ich potreby dostali do centra pozornosti verejných politík.


V januári 2016 sme v rámci kampane organizovali prvú zo série diskusií zástupcov politických strán a odborníkov v oblasti vzdelávania. Témou prvého okrúhleho stola boli Potreby detí a ich napĺňanie | Raná starostlivosť, predškolské a základné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol pozičný dokument. Následne sme publikovali správu o priebehu diskusie vrátane toho, na čom sa účastníci okrúhleho stola zhodli resp. o čom je potrebné naďalej diskutovať.
Vo februári 2016 sme zorganizovali druhý okrúhly stôl na tému Príprava mladých ľudí (nielen) na svet práce | Stredné všeobecné a odborné vzdelávanie. Podkladom pre diskusiu zúčastnených bol opäť pozičný dokument a po okrúhlom stole sme publikovali správu o priebehu diskusie.
Na treťom tohtoročnom okrúhlom stole zorganizovanom v rámci kampane sme s poslancami parlamentu, zástupcami rezortu školstva, odborníkmi v oblasti vzdelávania, učiteľmi a rodičmi diskutovali o tom, akým smerom by sa malo vzdelávanie na Slovensku vydať. Podkladom do diskusie na tému Vízia výchovy a vzdelávania orientovaná na deti | Náčrt východísk a okruhov potrebných zmien slovenského vzdelávacieho systému bol pozičný dokument, ktorý stavia deti a ich rozmanité vzdelávacie potreby do centra pozornosti a až od nich odvíja nastavenie celého systému vzdelávania. Prečítajte si aj správu z diskusie.
Zapojili sme sa do Koalície pre deti Slovensko

 Koncom apríla 2016 prijala Koalícia pre deti Slovensko za svojich nových členov Nové školstvo a Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK), ktoré spoločne iniciovali kampaň Chceme vedieť viac. Poslaním Koalície pre deti je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.


Stretnutia s učiteľmi a rodičmi

 Kampaň pokračovala aj v diskusiách s verejnosťou na lokálnej úrovni. V máji 2016 sme opäť navštívili mesto Pezinok, kde sme diskutovali so zástupcami učiteľov i samosprávy, a v Bratislave sme sa stretli s rodičmi z iniciatívy Zelená stužka. Prečítajte si správu z týchto stretnutí.Na pôde parlamentu zazneli otázky rodičov

 V rámci kampane spolupracujeme intenzívne aj s rodičmi. V májovej verejnej diskusii s rodičmi žiakov detí základných a stredných škôl sme získali množstvo podnetov, ktoré sme sa rozhodli preniesť ďalej, na pôdu Národnej rady SR. Sme totiž presvedčení, že jedinou cestou, ako veci zmeniť v prospech detí, je prepájať tých, ktorým na nich záleží.


Prečítajte si správu zo stretnutia rodičov s poslancami, ktoré sa konalo v júni 2016. A pozrite si aj v správe umiestnené videá s odpoveďami ministra školstva na otázky rodičov, ktoré boli položené prostredníctvom poslancov v rámci parlamentnej Hodiny otázok.Získali sme Cenu Nadácie Orange

 Posledný májový večer sa v bratislavskej Starej tržnici odovzdávali Ceny Nadácie Orange. Za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, médií a pozvaných hostí bolo ocenených 11 mimovládnych organizácií z celého Slovenska za ich verejnoprospešné aktivity. Sme radi, že Nové školstvo je medzi nimi.


V kategórii Vzdelávanie sme získali 2. miesto za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu v rámci kampane Chceme vedieť viac, za prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.Ďakujeme všetkým jednotlivcom a organizáciám, čo sa do našich aktivít zapojili a pomohli nám viesť zmysluplný dialóg o žiaducej podobe vzdelávania aj o spôsoboch, ako sa k nemu postupne dopracovať. Ocenenie preto patrí každému a každej z Vás, lebo len vďaka Vám už nielen chceme, ale aj vieme viac!


Týždeň v školstve

 Informačný prehľad o dianí v školstve vydávame kontinuálne od konca januára 2014. V týždennej periodicite pripravujeme pre Vás informácie o dianí v školstve na Slovensku, venujeme sa aktuálnym témam rezonujúcim vo vzdelávaní, prezentujeme výrok týždňa, všímame si, čo sa vo vzdelávaní deje i za hranicami, informujeme o pripravovaných aktivitách v rámci kampane.


Prihláste sa na odoberanie newslettra:

 


Objednajte si atlas a podporte pokračovanie našich aktivít!

 Každý prejav podpory kampane si vážime. Na viaceré aktivity naďalej hľadáme aj finančnú podporu. Naše číslo účtu v IBAN tvare je SK9302000000003097263854. Kontaktujte nás na vsetci@chcemevedietviac.sk alebo na 0948 492 692. Podporte nás, ďakujeme!


Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!Objednajte si doručenie výtlačku Atlasu predstáv o budúcnosti vzdelávania na Slovensku!


Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in cooperation with the Education Support Program of Open Society Foundations