Kvalitní v škole - úspešní v živote

[ 1.1.2007, Archív]

V januári 2007 začalo Združenie podnikateľov Slovenska v spolupráci s Nadáciou F. A. Hayeka a Katedrou manažmentu Slovenskej technickej univerzity s realizáciou projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote, ktorý podporilo Ministerstvo školstva SR v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD Bratislava Cieľ 3 a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Projekt bude implementovaný počas nasledujúcich dvoch rokov.

Cieľovou skupinou projektu sú stredoškolskí učitelia a študenti a cieľom projektu je vytvoriť vzdelávací systém, ktorý je schopný dostatočne reflektovať požiadavky spoločnosti založenej na poznatkoch a vytvorenie učebnice nového predmetu na stredné školy. Systém by mal vytvárať obsah, ktorý nebude rigidný, ale naopak, jeho modulárna štruktúra bude umožňovať flexibilnú a neustálu adaptáciu na požiadavky praxe, ako aj na špecifické lokálne, či regionálne požiadavky. Týmto by mal projekt dosiahnuť zvyšovanie potenciálu cieľovej skupiny s dôrazom na konkurencieschopnosť, požiadavky trhu práce, kvalifikovanú pracovnú silu a rast flexibility.

Súčasťou tohto systému musí byť vytvorenie stálej komunikačnej platformy medzi všetkými účastníkmi:


Ako totiž ukázali aj skúsenosti s implementáciou programu Minerva v oblasti auditu podnikateľského prostredia, v procese budovania znalostnej ekonomiky verejný sektor nemôže sám uspieť bez aktívneho zapojenia podnikateľského sektora do tohto procesu.

Túto skutočnosť si uvedomuje aj Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, ktorej prezident vyjadril svoje podporné stanovisko tomuto projektu. Tento projekt teda zároveň predstavuje prvú siginifikantnú iniciatívu podnikateľského sektora zapojiť sa do tvorby moderného vzdelávacieho systému reagujúceho na požiadavky praxe, a to reprezentovanú najstarším podnikateľským združením vôbec.

Zdroj: http://www.hayek.sk/content/view/290/79/