Josef Widmer: Nové modely pre náročné povolania

[ 11.3.2013, Neue Zürcher Zeitung, Nielen o škole]

Rozhovor s Josefom Widmerom, novým šéfom sekcie odborného a všeobecného vzdelávania švajčiarskeho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, ktorý bude prednášať v Bratislave dňa 27. marca 2013 na tému Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku (viac o prednáške tu).Kde vidíte hlavné problémy súčasného švajčiarskeho systému odborného vzdelávania a prípravy?

Náš systém odborného vzdelávania funguje dobre. Je veľmi komplexný. Na úrovni sekundárneho vzdelávania zabezpečuje pracovníkov pre približne 300 povolaní, vo vyššom sekundárnom vzdelávaní ponúka okolo 800 rôznych ucelených programov. Celý systém však treba zjednodušiť a komunikovať ho tak, aby bol lepšie zrozumiteľný. Zároveň ho treba ďalej rozvíjať. Hospodárstvo a pracovný trh, ako aj medzinárodný kontext sa dnes rýchlo menia. Švajčiarsko nesmie zaspať na vavrínoch a podporovať mýty, to jediné je nebezpečné.


Aké mýty máte na mysli?

Napríklad by sme nemali vnímať základnú definíciu duálneho systému – pomer vzdelávania v škole a praxe – rigidne. Mali by sme premýšľať o tom, či náhodou nie je pre niektoré nové vzdelávacie modely, orientované na náročné povolania, pritesná. Klasické rozdelenie menšieho podielu teoretickej prípravy a oveľa väčšieho podielu praktického výkonu by sme mali flexibilne prispôsobovať daným potrebám.


Chcete posilniť všeobecné vzdelávanie v rámci odbornej prípravy na povolanie?

Rád by som posilnil odborné vzdelávanie ako celok. Musíme si jednoducho uvedomiť, že existujú také povolania, ktoré sa stali oveľa náročnejšími a potrebujú posilnenie teoretických základov. V príprave na tieto povolania treba preto v prvom rade naplno využívať už vytvorený priestor, ale zároveň už aj uvažovať o ich budúcnosti, samozrejme v dialógu so všetkými partnermi.


Partnerstvá kantónov, priemyselných zväzov a organizácií zamestnávateľov strácajú na dynamike. Plánujete oživiť zablokovanú komunikáciu?

Považujem za prioritu oživiť komunikáciu o budúcnosti odborného vzdelávania na úrovni všetkých partnerov, ktorí do vzdelávania vstupujú. Je potrebné vytvoriť spoločnú platformu na uvažovanie o jeho systémovej podobe. Požiadavky niektorých zamestnávateľov na skvalitnenie úrovne absolventov vyššieho odborného vzdelávania sú v mnohom legitímne, avšak zároveň od nich očakávam aj systémové návrhy. Systém odborného vzdelávania a prípravy nemožno roztrieštiť a rozporcovať.


Malo by pritiecť do odborného vzdelávania viac peňazí zo štátnej kasy?

V princípe áno, pretože je zo strany verejných prostriedkov podfinancované. Vzdelávanie na úrovni ISCED 3B (stredné odborné školy a vzdelávacie programy s odbornou maturitou, pozn. preklad.) je drahokamom nášho systému odborného vzdelávania a nemalo by byť v porovnaní s gymnaziálnym štúdiom podceňované a zanedbávané. Financie či názvy diplomov nie sú hlavným problémom. Mne osobne chýba väčšia diskusia o tom, kam má odborné vzdelávanie smerovať v budúcnosti.


Kam by malo podľa vás smerovať?

Atraktivitu nášho systému podčiarkuje vyššie odborné vzdelávanie, pretože ponúka perspektívu ambicióznym ľuďom. V iných krajinách sa naň nezameriavajú až v takej miere. Preto sa budem zasadzovať o to, aby bolo pre mladých ľudí top alternatívou. Musíme ho oveľa viac propagovať ako element terciárneho vzdelávania, ktorý je veľmi flexibilný a orientovaný na prax. Zároveň ho treba modernizovať a ďalej rozvíjať, aby ho ľudia prestali považovať iba za doplnok odborného vzdelávania a prípravy, ale ho začali vnímať ako samostatný, veľmi sebavedomý prvok systému OVP. Podiel ľudí, ktorí získajú odbornú maturitu a ľudí, ktorí vstúpia do terciárneho vzdelávania, bude musieť byť v budúcnosti vyšší ako je dnes.


Maturantov z gymnázií vychádza oveľa viac ako maturantov zo stredných odborných škôl. Prečo?

Pravdepodobne je pre mladých ľudí, ktorí si zvolia gymnázium, pohodlnejšie chodiť ďalej do školy a žiť bezstarostným študentským životom, na rozdiel od raného vstupu do sveta práce, ktorý je úzko spojený s odborným vzdelávaním. Maturanti gymnázií majú u nás veľmi dobrú perspektívu, pokiaľ chcú pokračovať v štúdiu na univerzite. Na rozdiel od nich však majú maturanti stredných odborných škôl viac skúseností a viac možností uplatnenia, preto treba viac hovoriť o tom, že je oveľa výhodnejšie vybrať sa touto menej pohodlnou cestou.

Zhováral sa Michael Schoenenberger, publikované v denníku Neue Zürcher Zeitung dňa 22. januára 2013 tu.


Rozhovor je krátený. Preložila Zuzana Zimenová.