Hodnotenie vzdelávania - medzinárodné štúdie

[ 30.12.2006, Archív]


Štúdie IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment)


1. CES (CivED)

Hlavným cieľom výskumu bolo získať objektívny obraz o úrovni občianskych vedomostí, zručností, o chápaní pojmov, o postojoch a očakávanej účasti mladých ľudí na živote spoločnosti v medzinárodnom meradle. Výsledky výskumu poskytnú učiteľom, tvorcom politiky, ale aj širokej verejnosti informácie o tom, čo vedia štrnásťroční žiaci o živote spoločnosti a či veria demokratickým inštitúciám a procesom.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

2. SITES

Vzdelávanie v minulosti prebiehalo obyčajne frontálne: od učiteľa k žiakovi, resp. k celej triede naraz cieľom bolo niečo žiaka naučiť. V súčasnosti sa hľadajú nové pedagogické modely, na to, aby sme žiaka naučili sa učiť, pretože sa bude musieť celoživotne vzdelávať. Aj keď neexistuje univerzálny správny recept na vzdelávanie v budúcnosti, môžeme sledovať v akom rozsahu si školy osvojili pojem samostatnejšieho učenia sa žiakov. Napríklad pomocou dotazníkových techník sa snažíme čo najspoľahlivejšie zistiť aké pedagogické postupy sa na školách uplatňujú.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

3. TIMSS

TIMSS je medzinárodná komparatívna štúdia, ktorá sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností z matematiky a prírodovedných predmetov u 9 – 10 ročných žiakov (Populácia 1) a 13 – 14 ročných žiakov (Populácia 2).

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

4. PIRLS

Cieľom štúdie PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je opakované zisťovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4.ročníka základných škôl. Toto obdobie školskej dochádzky je dôležitým medzníkom, pretože sa predpokladá, že žiaci v tomto období už zvládli techniku čítania a začínajú využívať čítanie na svoje ďalšie vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, štúdia PIRLS skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu. Významnou súčasťou štúdie je tiež sociologické skúmanie domácich a školských podmienok vplývajúcich na čitateľskú gramotnosť.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.


Štúdie OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)


1. PISA

PISAje nový výskum vedomostí a zručností 15-ročných žiakov, ktorý od roku 2000 prebieha v trojročných cykloch v krajinách OECD a partnerských krajinách. Je výsledkom unikátnej spolupráce všetkých zúčastnených krajín pri monitorovaní výsledkov vzdelávania a hodnotení efektívnosti svojich vlastných školských systémov. Tímy medzinárodných expertov spolupracujú na tvorbe testovacích nástrojov, ktoré umožňujú porovnávanie vzdelávacích výsledkov krajín s rôznym kultúrnym kontextom.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

2. TALIS

TALIS - Medzinárodný prieskum vyučovania a vzdelávania vzdelávania je nová štúdia OECD, ktorej cieľom je získať informácie o učiteľoch, vyučovaní a ďalšom vzdelávaní učiteľov. Potreba prieskumu, ktorý poskytne chýbajúce dáta o učiteľoch, vznikla v rámci projektu INES (Indicators of Education Systems)ako snaha získať relevantné medzinárodné indikátory vo vzdelávacích systémoch za účelom ich vzájomného porovnávania a analýzy o učiteľoch a metódach vyučovania.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.

3. SENDDD

Projekt na základe štatistického spracovania dát a ich analýz porovnáva vzdelávacie systémy žiakov so zdravotným postihnutím, s poruchami učenia a správania a zo sociálne znevýhodneného prostredia v jednotlivých členských krajinách OECD a niektorých nečlenských štátoch.

Viac sa dozviete na stránkach Štátneho pedagogického ústavu tu.