Šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky

[ 14.12.2018, Podujatia]

Nové školstvo a kampaň Chceme vedieť viac organizovali dňa 9. novembra 2018 v Bratislave šieste zasadnutie Verejnej komisie pre reformu vzdelávacej politiky. Prečítajte si správu expertnej skupiny, ktorá sa v rámci workshopu zaoberala témou:Celoplošné zlepšovanie vzdelávacieho systému:
zhora nadol či zdola nahor?Na Slovensku i v Českej republike vieme nájsť viacero príkladov toho, ako niektorý z prvkov efektívnej tvorby verejnej politiky – zber a analýza dát, tvorba opatrení, zavádzanie do praxe, monitoring a vyhodnocovanie – absentuje. Po viacerých neúspešných pokusoch o reformu „zhora“ sa aj v našom kontexte otvára širšia otázka – máme sa vôbec sústreďovať na veľké reformy alebo máme radšej podporovať zmeny zdola?


Odborná diskusia o možnostiach makro- a mikro- zmien vo vzdelávacích systémoch prebieha v rôznych krajinách a aj v medzinárodnom kontexte. Existuje nejaká odskúšaná a úspešná kombinácia oboch prístupov? Čo nám v tomto ohľade odporúča teória a čo ukazuje prax tvorby vzdelávacej politiky?


Zo spoločných diskusií vyplynuli závery, ktoré organizátori Verejnej komisie spracovali do správy, ktorá je k dispozícii vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo v náhľade nižšie:Ďalšie súvisiace výstupy:
- videozáznam úvodného slova Petra Dráľa
- videozáznam a prezentácie Arnošta Veselého, Jána Tomana a Petra Mederlyho
- fotogaléria z priebehu zasadnutia (workshopu)Peter Dráľ: úvodné slovo k workshopu


O tom, akými premenami prechádza vzdelávacia politika v krajinách, kde dokázali školstvo úspešne reformovať, ako si v tomto ohľade počínala kanadská provincia Ontário a ako Česká republika či Slovensko, predniesol úvodný príspevok prof. Arnošt Veselý. Hovoril nielen o tom, akými princípmi by sa malo dobré spravovanie vzdelávacieho systému riadiť, ale aj o optimálnom prerozdelení kompetencií na rôznych úrovniach riadenia vzdelávacieho systému, motiváciách jednotlivých aktérov a vhodných nástrojoch ich podpory i kontroly.


Arnošt Veselý: Reforma školstva zhora či zmena škôl zdola? (workshop)Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

je vedúcim Centra pre sociálne a ekonomické stratégie na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity. Takmer desať rokov viedol katedru verejnej a sociálnej politiky na tej istej fakulte. Zaoberá sa najmä vzdelávacou politikou, analýzou a tvorbou verejnej politiky, metodológiou sociálnych vied a výskumom verejnej správy. Zapojil sa do realizácie množstva projektov. Bol hlavným riešiteľom projektu „Analytici politiky v ústrednej štátnej správe Českej republiky: praktiky, profesijné hodnoty a identita“ či projektu „Využitie výsledkov sociálno-vedného výskumu pri analytickej činnosti vstupujúcej do rozhodovania a strategického riadenia verejnej správy“. Okrem vedeckých projektov sa podieľal aj na celom rade prakticky orientovaných projektov, napríklad na príprave Stratégie vzdelávacej politiky Českej republiky do roku 2020.Ján Toman: Ako robiť dobré vzdelávacie politiky?Ján Toman

pracuje od roku 2013 ako analytik na Inštitúte vzdelávacej politiky (IVP), ktorý je analytickým útvarom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Venuje sa najmä financovaniu regionálneho školstva, racionalizácií siete základných škôl, financovaniu a hodnoteniu vysokoškolskej vedy a odmeňovaniu učiteľov. V rámci týchto oblastí sa podieľal na tvorbe viacerých analytických výstupov (Možnosti zvyšovania platov učiteľov, Možnosti racionalizácie siete základných škôl, Revízia výdavkov na vzdelávanie). Zároveň spolupracoval pri tvorbe viacerých analýz a analytických podkladov pre medzinárodné organizácie (OECD Working paper: Enhancing advanced skills to better meet labor market demand, OECD Review of Policies to Improve the Effectiveness of Resource Use in Schools: Country Background Report for the Slovak Republic).Peter Mederly: Ako robíme reformy školstva na SlovenskuDoc. RNDr. Peter Mederly, CSc.

vyštudoval matematiku na Univerzite Komenského, na ktorej dodnes pôsobí ako vysokoškolský učiteľ.
V rokoch 1999-2006 pracoval na ministerstve školstva ako generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl. Počas tohto obdobia bol zodpovedný za niekoľko kľúčových reforiem v oblasti slovenského školstva, napríklad za reformu vysokého školstva a za reformu financovania regionálneho školstva. Na ministerstvo školstva sa vrátil v roku 2010 a do roku 2016 pôsobil ako poradca viacerých ministrov. Aj v tomto období bol gestorom niekoľkých analytických a koncepčných materiálov, napríklad Správy o stave školstva z roku 2013. V roku 2017 viedol tím, ktorý pre ZMOS pripravil analýzu Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí.Fotogaléria:Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky


Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.


Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem verejnej prednášky a diskusie konzultujú postupy pri tvorbe vzdelávacej politiky aj so slovenskými expertmi. Prednášky sú verejne dostupné na základe registrácie, účasť na expertných workshopoch je na pozvánku organizátora.


Viac o podujatiach a výstupoch verejnej komisie nájdete tu.

Organizátor:


     


Ďakujeme za podporu:Podujatie sa koná v rámci projektu Školy pre všetkých, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt počas roka 2018 podporujú Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a Nadácia Orange.