Návrh školského zákona - ôsma časť

[ 15.2.2006, Návrh reformného školského zákona]

Ôsma časť
Zamestnanci škôl

Prvý diel
Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl

§ 43

Zamestnancami škôl podľa tohto zákona sú:

a) pedagogickí zamestnanci a

b) nepedagogickí zamestnanci.

Druhý diel
Pedagogickí zamestnanci

§ 44

Pedagogickými zamestnancami sú zamestnanci, ktorí vykonávajú priamu vzdelávaciu činnosť v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom40) alebo výchovnú, poradenskú a terapeutickú činnosť v školách.

§ 45
Predpoklady výkonu práce pedagogických zamestnancov

(1) Pedagogickým zamestnancom je fyzická osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná,

c) má zdravotnú spôsobilosť,

d) spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon činnosti, ktorú má vykonávať,

e) preukázala ovládanie slovenského jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a) úmyselný trestný čin,

b) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom činnosti pedagogického zamestnanca a

c) trestné činy stanovené osobitným predpisom,41) pokiaľ sa na neho nepozerá, ako by nebol odsúdený.

(3) Bezúhonnosť preukazuje fyzická osoba pred vznikom prvého pracovnoprávneho vzťahu predložením odpisu registra trestov42) nie starším ako tri mesiace.

§ 46
Ovládanie slovenského jazyka

(1) Fyzická osoba, ktorá získala požadovanú kvalifikáciu ustanovenú týmto zákonom v inom vyučovacom jazyku ako slovenskom a pôsobí v škole s vyučovacím jazykom slovenským, je povinná preukázať ovládanie slovenského jazyka dokladom o vykonaní skúšky zo slovenského jazyka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Skúšku zo slovenského jazyka organizujú a zabezpečujú vysoké školy43), ktoré majú priznané právo konať štátne skúšky v študijných programoch slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a organizácie ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl podľa osobitného predpisu.44)

(3) Obsah, rozsah a podmienky skúšky zo slovenského jazyka určujú fakulty a organizácie poskytujúce ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl na úrovni potrebnej na vyučovanie aprobačných predmetov alebo študijného odboru.

(4) Skúška nenahradzuje kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra v školách podľa tohto zákona.

(5) Ustanovenie odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov, ktorí sú cudzincami a zabezpečujú vzdelávanie v cudzom jazyku alebo vyučovanie cudzieho jazyka v školách podľa tohto zákona.

§ 47
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov

(1) Kvalifikačnými predpokladmi na účely tohto zákona je vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý ministerstvo školstva určí všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Požadovaným vzdelaním sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa príslušných študijných odborov45) pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov škôl.

(3) Osobitný kvalifikačný predpoklad vymedzuje ďalšie požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, ktorý ministerstvo školstva určí všeobecne záväzným právnym predpisom. (4) Kvalifikácia občanov členských štátov Európskej únie a občanov ostatných štátov sa uznáva podľa osobitného predpisu.46)

§ 48
Kategorizácia pedagogických zamestnancov

(1) Kategórie pedagogických zamestnancov sú

a) učiteľ,

b) vychovávateľ,

c) asistent učiteľa a asistent vychovávateľa,

d) výchovno-poradenský a terapeuticko-výchovný zamestnanec.

(2) Učiteľ je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva priamu vzdelávaciu činnosť.

(3) Vychovávateľ je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva priamu výchovnú činnosť v zariadeniach47) zriadených pri školách pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku.

(4) Asistent učiteľa asistuje pri vzdelávacej činnosti. Podieľa sa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných, sociálnych a kultúrnych znevýhodnení detí a žiakov vo vzdelávacom procese.

(5) Asistent vychovávateľa asistuje pri priamej výchovnej činnosti v zariadeniach47) zriadených pri školách pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku. Podieľa sa na utváraní podmienok nevyhnutných na prekonávanie najmä jazykových, zdravotných, sociálnych a kultúrnych znevýhodnení detí a žiakov vo vzdelávacom procese.

(6) Výchovno-poradenský a terapeuticko-výchovný zamestnanec podporujú vzdelávaciu a výchovnú činnosť prostredníctvom diagnostických, intervenčných, poradenských, terapeutických a metodicko-konzultačných aktivít vo vzťahu k deťom, žiakom, zákonným zástupcom a ostatným pedagogickým zamestnancom.

§ 49
Učiteľ predprimárneho vzdelávania

(1) Učiteľ predprimárneho vzdelávania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku v odbore predškolská a elementárna pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku v odbore predškolská a elementárna pedagogika alebo

c) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(2) Učiteľ predprimárneho vzdelávania je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva priamu vzdelávaciu činnosť zameranú na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na pedagogiku predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre deti predškolského veku v odbore špeciálna pedagogika alebo

c) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

§ 50
Učiteľ primárneho vzdelávania

(1) Učiteľ primárneho vzdelávania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady a) získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika,

b) pre vyučovanie cudzích jazykov, umeleckých a výchovných predmetov získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v príslušných jednopredmetových študijných programoch v odbore učiteľstvo akademických predmetov alebo učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo

c) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(2) Učiteľ primárneho vzdelávania je pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť zameranú na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore špeciálna pedagogika alebo

b) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

§ 51
Učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania

(1) Učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov,

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov,

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov alebo

d) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(2) Učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť, zameranú na žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov a v odbore špeciálna pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a v odbore špeciálna pedagogika,

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a v odbore špeciálna pedagogika alebo

d) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(3) Učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť pri realizácii odborného výcviku, odbornej praxe a praktického vyučovania, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo praktickej prípravy v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na učiteľstvo praktickej prípravy v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a v odbore špeciálna pedagogika alebo

c) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(4) Učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť pri realizácii športovej prípravy, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a 2. trénerskej triedy,

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe zameranom na trénerstvo v odbore šport,

c) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe zameranom na telesnú výchovu v odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a 2. trénerskej triedy alebo

d) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

§ 52
Vychovávateľ

(1) Vychovávateľ je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika,

c) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika,

d) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov alebo

e) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

(2) Vychovávateľ, ktorý vykonáva priamu výchovnú činnosť zameranú na deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore špeciálna pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika a v odbore špeciálna pedagogika,

c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika a v odbore špeciálna pedagogika,

d) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika a v odbore špeciálna pedagogika,

e) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov, učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov a v odbore špeciálna pedagogika alebo

f) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

§ 53
Asistent učiteľa a asistent vychovávateľa

(1) Asistent učiteľa a asistent vychovávateľa je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore predškolská a elementárna pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov alebo

c) vzdelania podľa doteraz platných predpisov.

§ 54
Výchovno-poradenský a terapeuticko-výchovný zamestnanec

(1) Výchovno-poradenskí a terapeuticko-výchovní zamestnanci sú

a) školský špeciálny pedagóg,

b) školský liečebný pedagóg,

c) školský sociálny pedagóg a

d) školský psychológ.

(2) Školský špeciálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý plní úlohy špeciálnopedagogického poradenstva, prevencie a intervencie vo vzťahu k deťom a žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ich zákonným zástupcom, ako aj ďalším pedagogickým zamestnancom škôl.

(3) Školský liečebný pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý plní úlohy liečebnopedagogického poradenstva, prevencie a intervencie vo vzťahu k deťom a žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ich zákonným zástupcom, ako aj ďalším pedagogickým zamestnancom škôl.

(4) Školský sociálny pedagóg je pedagogický zamestnanec, ktorý plní úlohy sociálnopedagogického poradenstva, prevencie a intervencie vo vzťahu k deťom a žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ich zákonným zástupcom, ako aj ďalším pedagogickým zamestnancom škôl.

(5) Školský psychológ je pedagogický zamestnanec, ktorý plní úlohy psychologickej intervencie, diagnostiky a poradenstva vo vzťahu k deťom, žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom a zabezpečuje kontaktný servis s ďalšími psychologickými službami mimo rámca školy.

(6) Výchovno-poradenský a terapeuticko-výchovný zamestnanec je pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady získaním

a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika,

b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore pedagogika,

c) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore špeciálna pedagogika,

d) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore špeciálna pedagogika,

e) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore liečebná pedagogika,

f) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore liečebná pedagogika,

g) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom programe v odbore psychológia,

h) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom programe v odbore psychológia alebo

i) vzdelania podľa doteraz platných predpisov

Tretí diel
Nepedagogickí zamestnanci

§ 55

(1) Nepedagogickými zamestnancami sú technicko-hospodárski a prevádzkoví zamestnanci.

(2) Nepedagogickým zamestnancom sa môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa osobitného predpisu.48)

§ 56
Technicko-hospodárski a prevádzkoví zamestnanci

Technicko-hospodárski a prevádzkoví zamestnanci škôl pre účely tohto zákona sú zamestnanci v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.49)


[40] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

[41] § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o vykonaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

[42] Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

[43] Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

[44] § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[45] § 51, 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[46] Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

[47] § 6 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[48] § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

[49] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení.