Školskí odborári miešajú hrušky s jablkami

[ 26.9.2013, Zuzana Zimenová, Nové školstvo v médiách]

Školským odborom sa nepozdáva plán inklúzie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do bežných škôl. Odborníčka na inklúziu upozorňuje, že "miešajú hrušky s jablkami."


"Požiadavku na urýchlenú inklúziu žiakov špeciálnych škôl s postihom A variantu, vnímame ako výrazne odborne nekompetentnú a tendenčnú v rámci partikulárnych politických záujmov," píšu v liste štátnemu tajomníkovi školstva Štefanovi Chudobovi.


Podľa odborov však na inklúziu nie je Slovensko aktuálne pripravené. V liste hovoria o "behu na dlhé trate". Tému pritom dávajú do súvislosti so zanedbanou výchovou detí z rómskych osád.


Zuzana Zimenová z Nového školstva pripomína, že otázky špeciálneho vzdelávania sa netýkajú len detí z chudobných komunít.


Slovensko totiž nevie inkluzívne vzdelávať v riadnych školách ani deti s niektorými poruchami učenia, ľahkou formou autizmu či deti s Downovým syndrómom. Tie dokonca v ôsmom ročníku zvyknú školy poslať do špeciálnych škôl, pretože sa blíži Testovanie 9.


"Poslať deti do špeciálnej školy len preto, že sa im niekto v detstve nevenoval, že ich potenciál nie je rozvinutý, napríklad, že nemajú niektoré hygienické návyky, to sa mi zdá nefér. Buď niekto má diagnózu, alebo ju nemá. Nemôžeme miešať hrušky s jablkami,“ hovorí Zimenová.


Nerozumie napríklad tomu, prečo sa odbory, ktoré majú riešiť pracovné podmienky zamestnancov škôl a ich mzdy, vyjadrujú k vhodnosti či nevhodnosti vzdelávania detí.


"Ak by sa odborári vyjadrovali k tomu, že ak budeme mať inklúziu, učitelia potrebujú vhodné podmienky, odbornú pomoc, metodiky, iné členenie vyučovacej hodiny, variabilnejší obsah, to by bolo v poriadku.“


Viac nájdete v článku portálu aktuálne.sk zo dňa 26. septembra 2013 tu.


Súvisiace informácie:


List štátnemu tajomníkovi MŠVVaŠ SR k problematike špeciálneho školstva


Vážený pán štátny tajomník!


Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku sa okrem zastupovania záujmov zamestnancov v rezorte školstva venuje prostredníctvom svojich profesijných sekcií širokému spektru otázok, s cieľom maximálnou mierou prispievať k trvalému skvalitňovaniu nášho vzdelávacieho systému. V priebehu minulého týždňa tak rokovala naša sekcia špeciálneho školstva, ktorej účastníci s veľkým znepokojením nastolili otázku možných politických vplyvov na zrýchlený priebeh inklúzie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do bežných škôl. Zastávame názor, že požiadavka má viac politický, ako odborný charakter. S veľkou pravdepodobnosťou je požiadavka nastolená aj v súvislosti so spochybňovaním objektívnosti diagnostiky detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít, ktoré v tejto kategórii tvoria značnú časť. Sme si vedomí medzinárodných záväzkov našej republiky vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a nevyhnutnosti vytvárať inkluzívne prostredie v našom školstve. Máme však poznatky o tom, že aj vyspelé krajiny, ktoré sú v inklúzii veľmi pokročilé, sa k tejto zásadnej zmene pripravovali systémovo mnoho rokov! Z prostredia odbornej verejnosti jednoznačne prevláda názor, že náš vzdelávací systém nie je v súčasnosti na rýchle zavedenie inklúzie pripravený po stránke materiálnej, finančnej, personálnej a ani priestorovej. OP ľudské zdroje pre roky 2014-2020 dáva pre nás v problematike zníženia počtu rómskych žiakov v špeciálnych školách termín na relatívne únosnej hranici, tým chápeme rok 2020!


Zastávame názor, že vysoký počet rómskych detí diagnostikovaných s postihom ľahkej mentálnej retardácia je dôsledkom prenatálneho a postnatálneho poškodenia mozgu a mnohokrát už aj genetickej záťaže rodičov. Oneskorený psychomotrický vývin väčšiny detí z marginalizovaných rómskych komunít je dôsledkom ťažkého zanedbávania ich výchovy zo strany rodičov. Aj tu sa okamžité efektívne opatrenia pozitívne prejavia pravdepodobne až vtedy, keď terajšie malé dievčatká sa stanú opatrovateľkami svojich vnúčat. Je to beh na „dlhé trate“ a akékoľvek predčasné a neodborné rozhodnutie s politickým potenciálom narobí neúnosné škody.


Vážený pán štátny tajomník,


Z uvedených dôvodov si Vás dovolíme vyzvať, aby ste váhou svojej osobnosti smerovali očakávané politické rozhodnutie v prospech efektívneho vzdelávacieho systému nášho špeciálneho školstva. Najmä v záujme všetkých detí, ktorým osud nedoprial bezproblémové rodinné prostredie a prirodzené rozvíjanie ich intelektu. Požiadavku na urýchlenú inklúziu žiakov špeciálnych škôl s postihom A variantu, vnímame ako výrazne odborne nekompetentnú a tendenčnú v rámci partikulárnych politických záujmov.


Na dokreslenie nášho postoja si dovolím v prílohe priložiť vyjadrenie skúsených odborníčok s dlhoročnou praxou v prostredí špeciálneho školstva.


S pozdravom


Ing. Martin Maták, podpredseda OZ PŠaV


V Bratislave 12.9.2013