Na kvalite nezáleží?

[ 25.2.2007, Miroslav Urban, Nielen o škole]

Zdá sa neuveriteľné, že aj v roku 2007 musí vedecká komunita bojovať o základný výskum. Ale už je to raz tak – základný výskum na Slovensku sa znova ocitá v ohrození.

Ministerstvo školstva sa pokúsilo zmeniť nástroje financovania univerzít tak, aby boli plošne zvýhodnené technické univerzity na úkor ostatných. Problém s ministerským návrhom je ten, že malo ísť o plošné opatrenie – bez ohľadu na kvalitu vedeckej alebo technickej tvorivej práce. Nateraz ministerstvo od svojho návrhu ustúpilo, ale zhoršenie už aj tak zlého modelu financovania, zavedeného ešte predchádzajúcim ministrom, visí vo vzduchu. Tento model charakterizuje extenzívnosť a dôraz na masové vzdelávanie. Rozhodujúci je počet študentov a koeficienty ekonomickej a personálnej náročnosti, ktoré nijako nezohľadňujú kvalitu vedeckého výskumu.

Kvalitná veda je pritom pre univerzity životne dôležitá. Na bakalárskom štúdiu je masovosť prirodzená, ale najmä na magisterskom a samozrejme na doktorandskom stupni majú byť študenti vedení k tvorivosti, ku koncepčnému a nezávislému mysleniu.

To sa dá najlepšie dosiahnuť práve účasťou študentov na vedeckej práci ich učiteľov. Bez ohľadu na odbor – prírodovedný, technický či spoločenskovedný. Nejde o konflikt odborov, ale o to, či je tvorba vysokých škôl univerzitného typu kreatívna a či ide o diela medzinárodného významu, nech sa to už dokumentuje publikáciami v medzinárodných časopisoch, alebo významnými oceneniami vo svete. Hodnotenie kvality univerzít malo byť úlohou Akreditačnej komisie, ktorá však v tomto celkom zlyhala. Je známe, že sa neuskutočnili komplexné akreditácie a diferenciácia univerzít podľa poslania a rozsahu tvorivej práce, zastavilo sa hodnotenie kvality vedy aj vzdelávania, sledovanie kvality menovania docentov a profesorov, a tak ďalej. Bývalý minister Fronc argumentoval tým, že na hodnotenie kvality nie sú metódy a že publikácie a citácie nie sú meradlom, lebo „sa dajú umelo vyrábať“. Výsledkom je, že v doterajšej kamufláži hodnotenia kvality vedeckej práce ovplyvňovali medzinárodne akceptované publikácie financovanie univerzít menej než jedným percentom. Citácie sa nezohľadňovali vôbec, podobne sa nezohľadňovali ani významné technické diela.

Je smutné, že tento dlhodobo neutešený stav sa ešte prehlbuje. Namiesto hodnotenia kvality prichádzajú návrhy na plošné zvýhodnenie technických univerzít a aplikovaného výskumu.

V dokumente Európskej komisie zo 14. januára 2004 sa zdôrazňuje, že „takmer všetky výsledky, technológie a výrobky, ktoré viedli k ekonomickému a komerčnému úspechu a/alebo k zlepšeniu kvality života, sú založené na základnom výskume“ a tiež, že „v USA aj v Európe sa základný výskum robí najmä na univerzitách“. Na Slovensku lepšiu víziu nevymyslíme, a tak verme, že pán minister Mikolaj sa namiesto nesystémových opatrení bude riadiť uvedeným dokumentom a projektom spoločnosti založenej na poznatkoch.

Autor je chemik.

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 8/2007 dňa 19. februára 2007.