O krok bližšie k inklúzii

[ 18.6.2013, Publikácie]

Člověk v tísni-pobočka Slovensko a Centrum pre výskum etnicity a kultúry spoločne vydali publikáciu o inkluzívnom vzdelávaní. V publikácii nájdete texty 17-tich autorov doplnené rozhovormi s 11-timi respondentmi.


Inkluzívne vzdelávanie je téma, ktorá v posledných rokoch začína rezonovať aj na Slovensku, a to ako v pedagogickej teórii, tak aj v praxi. Nutnosť postupného posunu od konceptu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k ich inklúzii do hlavného vzdelávacieho prúdu vyplýva nielen z medzinárodných trendov a záväzkov Slovenska, ale aj z praktických požiadaviek na zvyšovanie kvality vzdelávania pre všetky detí.

Hoci sa diskusia o inkluzívnom vzdelávaní nezriedka zužuje iba na problematiku detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (detí so zdravotným znevýhodnením či detí zo sociálne znevýhodneného prostredia), inkluzívne vzdelávanie sa týka pripravenosti a schopnosti škôl adekvátne reagovať na potreby všetkých detí. Je teda legitímnou súčasťou akýchkoľvek diskusií o reforme vzdelávania a nových podobách vzdelávacieho systému, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú.


Publikácia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF tu.


Publikáciu si môžete tiež prezrieť v náhľade nižšie: