Materské školy

[ 23.7.2008, Zuzana Humajová, Archív]

Materské školy v SR spadajú do kompetencie Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva SR – informácie nájdete tu.

Činnosť materských škôl sa riadi všeobecne záväznými predpismi, ktorých zoznam nájdete tu. Metodické pokyny a usmernenia v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania nájdete tu.

Obsah vzdelávania v materských školách je určený programom výchovy a vzdelávania detí v materských školách, ktorý vypracúva výskumno-vývojové pracovisko rezortu školstva Štátny pedagogický ústav. Program je k dispozícii tu a tu.

Metodický servis pre učiteľov majú zabezpečovať Metodicko-pedagogické centrá:

Zoznam všetkých materských škôl aj s ich kontaktnými údajmi môžete získať tu.