Stredné školy

[ 23.7.2008, Martin Kríž, Archív]

Stredné školy v SR spadajú do kompetencie Sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva SR – informácie nájdete tu.

Činnosť stredných škôl sa riadi všeobecne záväznými predpismi, ktorých zoznam nájdete tu. Metodické pokyny a usmernenia v oblasti stredoškolského vzdelávania nájdete tu.

Obsah všeobecnovzdelávacích predmetov v stredných školách je určený učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi, ktoré vypracúva výskumno-vývojové pracovisko rezortu školstva Štátny pedagogický ústav. Všetky spomínané pedagogické dokumenty sú k dispozícii:

Učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre odborné predmety v stredných odborných školách, stredných odborných učulištiach a učilištiach pripravuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. Všetky informácie o študijných a učebných odboroch a pedagogickú dokumentáciu nájdete tu.

Katalóg cieľových požiadaviek pre maturitnú skúšku a ďalšie informácie súvisiace s maturitou sú k dispozícii:

Metodický servis pre učiteľov majú zabezpečovať Metodicko-pedagogické centrá:

Množstvo vzdelávacích a metodických podujatí pre školy však organizujú aj mimovládne neziskové organizácie s rôznym zameraním.

Sieť stredných škôl a školských zariadení nájdete tu.

Zoznam všetkých stredných škôl aj s ich kontaktnými údajmi môžete získať tu.