Kurikulárna transformácia pre stredné školy

[ 1.9.2006, Projekty pre reformu]

Štátny pedagogický ústav realizuje projekt, ktorého cieľom je priniesť do vzdelávania na strednej škole novú kvalitu. Vzhľadom na zameranie ústavu sa projekt týka len všeobecnovzdelávacej zložky, nie odborných predmetov. V projekte nejde len o inováciu obsahu vzdelávania, či o jednoduchú redukciu faktografického učiva. Ide o zásadne nový obsah vzdelávania pre stredné školy.


1. Dvojúrovňová tvorba vzdelávacích programov

Namiesto centrálne tvorených učebných osnov bol vytvorený Rámcový vzdelávací program (RVP). Spolu s cieľovými požiadavkami na maturitu, koré by tiež mali prejsť úpravami, tvorí RVP štátnu objednávku pre školy, čo a v akom rozsahu majú svojich žiakov učiť. Zatiaľčo obsah RVP je záväzným štandardom pre všetkých žiakov, cieľové požiadavky na maturitu sú určené pre tých, ktorí sa zvolenému maturitnému predmetu chcú venovať hlbšie. To je predpokladom pre odstránenie mnohokrát konštatovanej predimenzovanosti učiva. Jednoducho povedané – netreba učiť všetkých všetko.

RVP nie je určený priamo na realizáciu v praxi. Dvojúrovňový model tvorby vzdelávacích programov dáva školám priestor, aby realizovali aj vlastné predstavy o obsahu a metódach vzdelávania. Úlohou školy je na základe požiadaviek RVP vytvoriť vlastný školský vzdelávací program (ŠVP). Vzdelávanie potom prebieha podľa schváleného ŠVP.


2. Štandardy namiesto tematických celkov

Novinkou je aj nový model formulácie obsahu vzdelávania. RVP neobsahuje vymenovanie tematických celkov, ktoré má učiteľ odučiť. Východiskom pre formuláciu obsahu sú očakávané ciele vzdelávania a z nich odvodený profil absolventa. Ďalším krokom je definovanie vzdelávacích oblastí, v ktorých má byť mladý človek vzdelávaný, a kľúčových kompetencií žiaka, ktoré majú byť vo vzdelávaní rozvíjané. Vlastný obsah je definovaný pomocou výkonových štandardov (žiak dokáže...) a obsahových štandardov (faktografické učivo). Redukcia faktografie je zabezpečená tým, že obsahový štandard obsahuje len takú faktografiu, ktorá je potrebná na dosiahnutie očakávaného výkonového štandardu. Obsah vzdelávania sa zároveň posúva od deklarovania poznatkov k funkčnej gramotnosti.

V súčasnosti projektový tím pripravuje ukážky učebníc a metodických príručiek. RVP pre stredné školy a stredné odborné učilištia ukončené maturitou je pripravený na experimentálne overenie. RVP pre trojročné učebné učebné odbory SOU sa zosúlaďuje s výsledkami projektu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý realizuje podobný projekt pre odbornú zložku vzdelávania.


Viac o projekte a vlastnú stránku projektu Kurikulárna transformácia nájdete tu.