Návrh nového školského zákona

[ 14.2.2006, Zuzana Humajová, Nové školstvo v médiách]

Dňa 13. februára 2006 prezentovali Martin Fronc, bývalý minister školstva a podpredseda KDH, Peter Tatár, predseda OKS a Zuzana Humajová, analytička KI, na tlačovej konferencii spoločný návrh nového školského zákona, ktorý jasne definuje kľúčové zmeny, ktoré je potrebné uskutočniť v našom vzdelávacom systéme.

Zásadnou zmenou je dôsledná decentralizácia v rovine obsahu vzdelávania.

Všetky kompetencie, súvisiace s obsahom vzdelávania, ktoré boli doteraz výlučne v rukách štátu, návrh zákona vyvážene rozdeľuje medzi centrálnu úroveň a úroveň školy. Týka sa to spôsobu, akým sa bude určovať povinný obsah vzdelávania, týka sa to zodpovednosti za jeho pretavenie do konkrétnej podoby vzdelávacieho procesu na školách a v neposlednom rade sa to týka i mechanizmu kontroly a hodnotenia kvality vzdelávania.

Návrh zákona nahrádza jednotné učebné osnovy novým dvojúrovňovým modelom vzdelávacích programov.

Rámcové vzdelávacie programy budú vymedzovať iba základné rámce povinného vzdelávania. Záväzný obsah budú definovať nie v podobe konkrétnych predmetov ale v podobe tzv. vzdelávacích oblastí. To z toho dôvodu, aby sa školám poskytol čo najväčší manévrovací priestor pri koncipovaní ich školských vzdelávacích programov. Každá škola tak bude mať možnosť ponúkať vlastný, jedinečný vzdelávací program s vlastnou štruktúrou predmetov a s vlastným učebným plánom. Povinné obsahové minimum bude v rámcových vzdelávacích programoch zostavené tak, aby školám ostal dostatok priestoru a času na jeho obohatenie o vlastné témy, ktoré si škola zaradí do výučby podľa svojho zamerania, či podľa konkrétnych potrieb jej žiakov, ich rodičov alebo širšej komunity, v rámci ktorej je škola zriadená.

Tento dvojúrovňový model vzdelávacích programov umožní nielen zrealizovať toľko skloňovanú redukciu učiva ale najmä vytvorí priestor na dôsledné prebudovanie obsahu vzdelávania tak, aby zodpovedal skutočným potrebám žiakov a rešpektoval moderné vzdelávacie trendy.

Súlad rámcových a školských vzdelávacích programov nebude posudzovať centrálna inštitúcia ale sieť nezávislých vzdelávacích expertov. Títo experti budú môcť zároveň poskytovať školám aj metodický servis, čím sa rozšíria možnosti kvalitnej pomoci učiteľom.

Nový koncept obsahu vzdelávania, postavený na dvojúrovňovom modeli rámcových a školských programov si vyžaduje realizovať zmeny aj v oblasti tvorby učebníc. Návrh zákona je koncipovaný tak, aby sa mohol otvoriť trh s učebnicami a aby sa v oblasti tvorby, tlače a distribúcie učebníc vytvorilo zdravé konkurenčné prostredie.

Tento návrh zákona je po dlhých rokoch naozaj prvým skutočne reformným zákonom. Od základu mení celý vzdelávací systém a dáva mu modernú a flexibilnú podobu.

Návrh nového školského zákona nájdete vo formáte PDF tu.

Dôvodovú správu k návrhu nového školského zákona nájdete vo formáte PDF tu.