Hodnotenie programového vyhlásenia vlády /2006/

[ 29.12.2006, Zuzana Humajová, Vláda a reforma]

V Programovom vyhlásení vlády SR (časť výchova a vzdelávanie - regionálne školstvo, ktorú nájdete na stránkach vlády SR tu) sa uvádza, že vláda mieni pozdvihnúť vzdelanosť a schopnosť jej uplatnenia na najvyšší stupeň spoločenských hodnôt. Jej zámerom je podporiť vzdelanosť, vedu a výskum a informačné technológie ako základné predpoklady pre formovanie vedomostnej, informačnej a kultúrnej spoločnosti v Slovenskej republike. Konkrétne kroky vlády v oblasti vzdelávania však nebudú smerovať k prehlbovaniu decentralizácie, slobody a samostatnosti škôl, ale práve naopak – vláda deklaruje, že dominantnú úlohu pri vzdelávaní bude aj naďalej zohrávať štát.

Vláda ďalej deklaruje, že vytvorí legislatívny rámec na obsahovú prestavbu výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Jej zámer pripraviť moderný zákon o výchove a vzdelávaní a zákon o postavení pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov pôsobiacich na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy sa však neopiera o transparentú reformnú stratégiu.

Vláda predpokladá, že systémová zmena v obsahovej náplni školstva bude spojená s prehĺbením jazykovej prípravy, rozvojom počítačovej gramotnosti a komunikačných schopností, s podstatne rozsiahlejším využitím moderných didaktických pomôcok, najmä informačných technológií a multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Takto chápaná reforma však neznamená zásadné prebudovania vzdelávacieho systému, iba jeho jednostranne orientovanú inováciu.

Hlbšie systémové zmeny vláda neavizuje. Jedinou detailne rozpracovanou oblasťou je skvalitnenie výchovy a vzdelávania na všetkých typoch škôl k národným, historických a kultúrnym hodnotám a vlastenectvu. Vláda deklaruje, že finančne podporí učebnicovú literatúru, časopisy, poznávacie exkurzie, výskumné projekty a ďalšie tvorivé aktivity zamerané na poznávanie osobností slovenského historického, politického, literárneho a kultúrneho života, ktoré spoluvytvárali zložité dejiny modernej slovenskej štátnosti.

Naproti tomu sľuby vlády, zamerané na zlepšenie spoločenského a ekonomického postavenia pedagógov, zlepšenie ich pracovného prostredia a podmienok a na dosiahnutie priemerného platu v školstve na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve nie sú nijako konkretizované. Snaha o primerané ocenenie práce učiteľov je správna – dôležité však je zasadiť tento cieľ do reálnych ekonomických rámcov, čo v tejto časti programového vyhlásenia chýba.

Naopak, vláda sa v tejto časti Programového vyhlásenia zámerne vyhýba potrebe uviesť ekonomické zdroje, ktoré budú nevyhnutné na realizáciu avizovanej reformy. Za kľúčové považuje vytvorenie systému efektívneho a zmysluplného čerpania európskych fondov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Eurofondy však nie sú ideálne zdroje na financovanie systémovej reformy. Naopak, divergnetnosť projektov, časový nesúlad jednotlivých výstupov a problémy spojené s čerpaním fondov môžu zapríčiniť kolaps aj tých najlepších reformných zámerov.


Autorka je analytičkou Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.