Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy /máj 2012/

[ 4.6.2012, Vláda a reforma]

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo v máji 2012 na schválenie dva návrhy zákonov, ktoré môžu občanom Slovenskej republiky zásadným spôsobom obmedziť slobodu voľby vzdelávacej cesty.


Novely zákonov ustanovujú:

• možnosť, aby vyššie územné celky nepovolili otvorenie prvých ročníkov v gymnáziách a stredných odborných školách a tým faktickú likvidáciu "nepohodlných" gymnázií, konzervatórií, stredných škôl a odborných učilíšť;

• možnosť, aby hlavný školský inšpektor dal návrh na vyradenie školy a školského zariadenia zo siete bez ohľadu na to, či zistil závažné nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese a tým vyradenie "nepohodlných" škôl zo siete škôl a školských zariadení a ich faktický zánik;

• plošné odvolanie riaditeľov súkromných a cirkevných škôl, ktorí sú vo funkcii viac ako 5 rokov k 30. 6. 2013 a tým významné obmedzenie autonómie a kompetencie zriaďovateľov škôl menovať a odvolávať riaditeľa;

• také zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení, ktoré umožnia obciam, mestám a VÚC rozdeliť si finančné prostriedky, aj keď deťom neposkytujú nijaké mimoškolské aktivity a použiť prostriedky z výnosu dane z príjmov, určené na vzdelávanie na úplne iné účely.


Tieto zmeny sú šité horúcou ihlou, predkladané bez analýzy dopadov a likvidačné nielen pre súkromné a cirkevné, ale aj pre verejné a štátne školy a školské zariadenia. Iniciatíva rodičov za dobré školy preto podáva hromadnú pripomienku a zároveň verejnú výzvu ministrovi, ktoré je potrebné doručiť na MŠVVŠ SR do 8. 6. 2012.


Rokovať za verejnosť sú oprávnení Ľuboš Tvrdoň, Dana Spurná a Eva Urbaníková.


Návrh pripomienkovanej novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z.z. nájdete tu.

Možnosť podporiť hromadnú pripomienku nájdete tu.