Zuzana Zimenová

[ 1.10.2007, Kto sme?]

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra.

V rokoch 1987 – 1994 pracovala v Slovenskom rozhlase ako redaktorka literárnej redakcie, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na cirkevnej základnej škole s bilingválnym vyučovaním. Od roku 1999 pôsobí ako nezávislý expert vo viacerých projektoch, ktoré sa venujú problematike vzdelávania a spolupracuje s rôznymi štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami.

Je jedným zo zakladajúcich členov Iniciatívnej skupiny za reformu vzdelávania pri Centre pre vzdelávaciu politiku. S Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť spolupracovala na publikácii Školský zákon: alternatívy pre vzdelávaciu politiku. V rokoch 2004-2005 bola externou spolupracovníčkou M.E.S.A. 10, kde sa venovala problematike základných a stredných škôl. Od roku 2005 spolupracuje s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika ako analytička pre oblasť vzdelávania, venuje sa najmä problematike reformy regionálneho školstva. Je spoluautorkou návrhu školského zákona (2006).

Je externou doktorandkou na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v študijnom programe teória jazykového a literárneho vzdelávania.