Otvorený list vláde SR k návrhu Koncepcie výchovy a vzdelávania

[ 26.6.2011, Nové školstvo v médiách]

Otvorený list členkám a členom vlády SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Dokument sa opiera o Programové vyhlásenie vlády SR, pričom v oblasti regionálneho školstva ho možno považovať za najdôležitejší strategický dokument, ktorý minimálne na zvyšok volebného obdobia predurčí konkrétne kroky a opatrenia rezortu školstva.

Vítame ochotu ministerstva riešiť nahromadené problémy regionálneho školstva a posunúť celý systém na novú kvalitatívnu úroveň. Taktiež vítame, že sa návrh koncepcie snaží zmapovať súčasný stav, načrtnúť príčiny mnohých nedostatkov a navrhnúť riešenia na ich postupné odstraňovanie. Ako organizácie a jednotlivci, ktorí sa systematicky venujú rôznym oblastiam a aspektom vzdelávania, sa s viacerými čiastkovými zmenami plne stotožňujeme.

Zároveň sme však presvedčení, že strategický cieľ takéhoto zásadného koncepčného dokumentu by nemal spočívať len vo „vyriešení momentálnych problémov”, ale mal by poskytnúť ucelenú víziu fungovania škôl v modernej spoločnosti. Predmetnému návrhu takáto vízia chýba. Absentuje v ňom jasná predstava o fungujúcom školskom systéme, ktorý poskytuje kvalitné vzdelávanie všetkým deťom na Slovensku. Prezentované kroky a opatrenia zároveň nie sú dostatočne konzistentné a vnútorne prepojené.
 
Domnievame sa, že nevyhnutná zmena regionálneho školstva na moderný, otvorený, flexibilný a inkluzívny systém by mala byť odbornej a laickej verejnosti prezentovaná ako ucelený reformný zámer, ktorý by podnietil verejnú diskusiu o žiaducom poslaní a podmienkach vzdelávania na Slovensku. Zúženie konceptu reformy na veľké množstvo čiastkových korekčných opatrení  považujeme za nedostatočné.  Pri nastavení zmien, ktoré by viedli k “efektívnemu a na etických princípoch postavenému fungujúcemu regionálnemu školstvu”, preto navrhujeme vychádzať z uceleného koncepčného dokumentu Štart k novej kvalite vzdelávania. V čase zverejnenia návrhu ministerstva bola táto konzistentná vízia regionálneho školstva prezentovaná jej autorkami a zároveň externými poradkyňami MŠVVŠ SR Zuzanou Zimenovou a Marcelou Havrilovou. Aj keď sa názory jednotlivcov a organizácií podporujúcich túto výzvu v niektorých čiastkových záležitostiach odlišujú od názorov autoriek, ich koncept považujeme za vhodné východisko pre diskusiu o žiaducej podobe slovenského školstva v budúcnosti.

Apelujeme na predstaviteľov rezortu školstva, aby návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania v materských školách, v základných školách a v stredných školách v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami prepracovali na ucelený reformný zámer a následne ho predložili na verejnú diskusiu, aby sa odborná verejnosť aj občania mali možnosť aktívne zapojiť do diskusie o budúcej podobe výchovy a vzdelávania na Slovensku.


Pridajte sa k úvodným signatárom a podporte tento otvorený list vláde SR i Vy na change|net.sk tu.Výzvu podporujú:
 
Nadácia škola Škola dokorán 
Nadácia Milana Šimečku 
Združenie Orava – pre demokraciu vo vzdelávaní 
Ing. Denisa Sciranková SZUŠ a SCVČ Quo Vadis, Zvolen
Pavol Pánik, PhDr. CSc. Lektor, pedagóg
Attila Simon, PhD. Združenie maďarských učitelov dejepisu na SR
PaedDr.Mária Trúchlyová ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Mgr. Ingrid Chvostáľová ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Mgr.Rastislav Béreš ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Mgr.Zuzana Mišleyová ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Mgr.Marta Šmigová ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Mgr. Lenka Rosolová ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
Ružena Diabelková ZŠ  Remetské Hámre 27, 072 41
PhDr.Magdaléna Špotáková,CSc. Psychologička
Örs Orosz Diákhálózat-Študentská Sieť
Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín 
Károly Tóth Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
PhDr.Jana Cviková, ASPEKT, záujmové združenie žien
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika 
Nadácia otvorenej spoločnosti – NOS - OSF 
Mgr. Mária Bezáková  ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
PaedDr. Jana Šubová ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Mgr. Erika Muchová  ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Mgr. Monika Klamárová ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Mgr. Zuzana Valachová  ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Mgr. Eleonóra Peterková ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Mgr. Ľubomíra Fejesová ZŠ Škultétyho 2326/11, Topoľčany
Branislav Oláh Romano nevo lil/Rómsky nový list
Jaroslav Oláh DAR – Detvianska aliancia Rómov
Ing. Zsolt Király Vox Juventae
László Szigeti Strana Maďarskej Koalície
Maria Smreková Aktívne školy
Daniel Bútora Aktívne školy
Ing. Juraj Droppa Škola u Filipa, Banská Bystrica
Mgr. Monika Tomovčíková Základná škola Okružná 17, Michalovce
PaedDr.Dana Hamariková Základná škola Okružná 17, Michalovce
Mgr. Iveta Hudáková Základná škola Okružná 17, Michalovce
Mgr. Ivana Pavlikánová Základná škola Okružná 17, Michalovce
Mgr. Alena Sabolová Základná škola Okružná 17, Michalovce
Mgr. Ľudmila Kuliková Základná škola Okružná 17, Michalovce
Mgr. Jaroslava Pillárová Základná škola Okružná 17, Michalovce
PhDr.Margita Némethová, predsedníčka Nadácia KATEDRA
Gyula Hodossy, riaditeľ LILIUM AURUM, s.r.o.
Gyula Hodossy, predseda Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Gyula Hodossy, riaditeľ Občianske združenie Vámbéryho
László A. Szabó, predseda Spoločnosť Katedra
Mgr. Adriana Mesochoritisová Možnosť  voľby
Mgr. Jana Zezulová Možnosť  voľby
Mgr. Christián Havlíček Možnosť  voľby
Mgr. Romana Schlesinger Queer Leaders Forum
Občianske združenie Rómskych asistentov učiteľa (OZ RAU) 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI 
Mgr. Anna Jurgovianová Súkromná stredná odborná škola, Biela voda 2, Kežmarok
Zita Ádámová Za rozvoj verejného školstva v mikroregiónoch Gemera a Novohradu
Zvaz Madarskych Pedagogov na Slovensku, Oblastny vybor Trebisov 
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Regionálne pedagogické centrum v Galante 
Pék László Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Rómsky Inštitút 
Miroslava Hapalová, Mgr.   Člověk v tísni - Slovensko