Otvorené listy ministrovi školstva /február 2011/

[ 30.3.2011, Juraj Droppa, Vláda a reforma]

Vážený pán minister,

v septembri 2010 som Vám napísal otvorený list, v ktorom som Vás okrem iného poprosil o odpoveď na pomerne jednoduchú otázku.


Pripomeniem v širšej súvislosti:

„V jednom zo svojich prvých rozhovorov pre média po nástupe do funkcie ste dostali otázku ako hodnotíte fakt, že mladý začínajúci učiteľ nemôže mať vyšší plat ako jeho starší kolega, aj keď odvádza viac a kvalitnejšej práce. Odpovedali ste, že zákon to neumožňuje. Otázka, ktorá mala nasledovať bezprostredne po Vašej odpovedi, prichádza až teraz: Pán minister, chcete to zmeniť? Toto ale nie je rečnícka otázka. Prosím jednoslovnú odpoveď – áno alebo nie.“

Odpoveď som dostal až nedávno, aj to nie priamo, ale sprostredkovane cez Váš rozhovor pre Plus 7 dni. Na otázku, či by školám pomohla väčšia flexibilita v zamestnávaní učiteľov podľa potreby a takisto pri ich odmeňovaní podľa vlastných kritérií kvality, ste odpovedali: „Nechcem, aby sa školy premenili na súkromné firmy s voľnou platovou politikou.“ Na doplňujúcu otázku, prečo nepodporujete túto myšlienku, ste odpovedali: „Podporoval by som ju, keby sme vedeli merať kvalitu. Súhlasím s tým, že voľnosť je dobrá vo väčšine spoločností, pretože vieme, čo kupujeme. Vzdelanie však nie je, ako rožok či auto, nevieme celkom dobre odmerať jeho kvalitu. V takej situácii nemôžeme uvoľniť učiteľské platy, pretože by to zrejme nebola vždy kvalita, ktorá by rozhodovala o tom, kto dostane viac a kto menej.“

Takže ja Vašu odpoveď čítam jasne: nie, nechcete to zmeniť. Učiteľov chcete naďalej odmeňovať podľa veku a nie podľa kvality ich práce. Aby som Vám nekrivdil, počítame s tým, že časť kreditov bude môcť učiteľom dávať sám riaditeľ, čím bude môcť ovplyvniť fixný tabuľkový plat. Už sme tu mali niekoľko ministrov, ktorých návrhy boli pre učiteľov na smiech. Nemyslel som si, že sa zaradíte medzi nich. Celý kreditový systém bol krok úplne vedľa, treba ho odmietnuť ako celok a nie sa ho pokúšať vylepšovať. Ale to je samostatná téma, ku ktorej Vám odporúčam: urobte profesionálnu SWOT analýzu kreditového systému a zverejnite ju. Som presvedčený, že množstvo slabých stránok a ohrození prevýši silné stránky a príležitosti.

Vráťme sa k našej téme odmeňovania. Nevýhodou súčasného systému odmeňovania sú formálne kritériá (počet odpracovaných rokov, počet absolvovaných školení...).V prípade morálneho aj finančného oceňovania sa obchádza najefektívnejšia cesta: kto môže lepšie posúdiť a oceniť prácu učiteľa, ak nie ostatní kolegovia, vedenie školy či žiaci a rodičia? Kľúčom k určovaniu platov učiteľov by preto nemali byť formálne kritériá stanovené štátom, ale uplatňovanie vlastných kritérií kvality vypracovaných alebo akceptovaných vedením školy.

Vy, pán minister, navrhujete zachovať systém, keď o výške platu učiteľa v Michalovciach rozhoduje štátny úradník v Bratislave, ktorý ho nikdy nevidel učiť.

Riešením je vytvorenie štandardu kvality profesie učiteľa. Štandard je nástroj pre dosahovanie, udržiavanie a zvyšovanie kvality. Umožňuje rozpoznanie kvality, a teda aj jej ocenenie.

Splnenie štandardu bude závisieť od toho, aký výkon učiteľ v triede odvádza. Učiteľ sa môže školiť, pokiaľ to bude potrebovať cielene k zlepšeniu výkonu, ale „body“ za absolvované školenie nebudú rozhodujúce pre uznanie kvality učiteľovej výučby.

Pán minister, tvrdíte, že nevieme celkom dobre merať kvalitu vzdelávania. Nie je to skôr o tom, že ju nechceme merať? Máme na Slovensku už niekoľko rokov Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý to má priamo v popise práce. Máme tu vysoké školy aj súkromné inštitúcie, ktoré sa tejto téme roky profesionálne venujú. Ak by ste mali záujem, určite by Vám vedeli predložiť niekoľko alternatívnych riešení merania kvality vzdelávania.

Ale aby sme sa správne rozumeli, je nehovorím o meraní kvality školy ako celku, aj keď je to určite zaujímavá téma. A najmä keby sa na základe takéhoto merania mala odvíjať výška dotácie pre školy. Hovorím o rozviazaní rúk riaditeľom škôl, aby mohli v spolupráci s kolegami, rodičmi (na strednej škole aj študentmi) rozhodovať o kritériách kvality a tým pádom aj o výške odmeny učiteľov. Kto chce oceniť kvalitu, kritériá si nájde.

Pozývam Vás, pán minister k nám do školy, kde už niekoľko rokov uplatňujeme vlastný systém hodnotenia učiteľov na základe merateľných kritérií. Môžete sa pýtať kohokoľvek na čokoľvek, ale hlavne sa spýtajte učiteľov, čo rozhoduje o výške ich odmien, či kvalita ich práce ale niečo iné?

V Banskej Bystrici 14. februára 2011

Ing. Juraj Droppa


Autor je zriaďovateľ súkromnej základnej Školy u Filipa.