INEKO: Učitelia dostali viac slobody, chýbajú im však učebnice

[ 4.5.2009, Michal Rehúš, Nielen o škole]

Učitelia síce dostali viac slobody, nemajú však k dispozícii učebnice a pomôcky, ktoré by mohli podporiť jej uplatňovanie. Vyplýva to z výsledkov dotazníkového výskumu, ktorý v marci tohto roka uskutočnil inštitút INEKO a do ktorého sa zapojilo 1597 učiteliek a učiteľov základných škôl, osemročných gymnázií, gymnázií a stredných odborných škôl.

Výsledky dotazníkového výskumu ukázali, že školská reforma pomohla liberalizovať niektoré aspekty fungovania škôl, ako napr. podporila prepájanie učiva medzi rôznymi predmetmi, priniesla školám väčšie možnosti profilovať sa podľa svojich možností a poskytla viac voľnosti učiteľkám a učiteľom pri výbere vyučovacích metód. Súhlas s týmito oblasťami vyjadrili až dve tretiny respondentiek a respondentov.

Reforma však zároveň zanedbala viaceré dôležité momenty. Až 90 % zúčastnených učiteliek a učiteľov vyjadrilo nesúhlas s tvrdením, že reforma im uľahčila administratívnu prácu. Približne rovnaký počet respondentiek a respondentov vyjadril nespokojnosť s poskytnutím dostatočného didaktického zázemia (učebnice, učebné texty, metodiky) pre vyučovanie. Učitelia teda síce dostali viac slobody, nemajú však k dispozícii učebnice a pomôcky, ktoré by mohli podporiť jej uplatňovanie. Ministerstvo sa totiž rozhodlo, že pre každý predmet preplatí školám len jeden typ učebnice. Dve tretiny učiteliek a učiteľov súčasne nesúhlasili s tým, že reforma vytvorila podmienky na lepšiu spoluprácu s rodičmi.

Z výsledkov tiež vyplynulo, že v porovnaní s Českou republikou si na Slovensku menej učiteliek a učiteľov myslí, že obsahová reforma je pre ich školu zmenou k lepšiemu.

Ďalšie výsledky prezradili, že naše učiteľky a učitelia vyjadrili vysokú mieru súhlasu aj s výrokmi, že reforma vytvorila podmienky na lepšie rozvíjanie tvorivosti žiakov, umožnila zaujímavejšie vyučovacie hodiny pre žiakov, poskytla viac voľnosti pri výbere učiva, vytvorila podmienky na lepšie rozvíjanie komunikačných schopností žiakov a priniesla väčšie možnosti na sebarealizáciu učiteliek a učiteľov.

Viac ako polovica zúčastnených však nesúhlasila s tým, že štátny vzdelávací program skvalitnil obsah ich predmetu a že je zrozumiteľný. Relatívne tesne prevažovali aj učiteľky a učitelia, ktorí vyjadrili nesúhlas s tým, že reforma priniesla redukciu zbytočných informácií, vytvorila lepšie podmienky na individuálny prístup k žiakom a priniesla tvorivejšiu atmosféru v učiteľských kolektívoch.

Zaujímavý bol aj názor respondentiek a respondentov na to, či reforma priniesla učivo, ktoré lepšie vyhovuje požiadavkám reálneho života a či priniesla pre žiakov menej bifľovania. V týchto otázkach sú učiteľky a učitelia rozdelení na dva relatívne silné tábory. V oboch prípadoch síce prevažovali pozitívne názory, avšak počet nesúhlasiacich sa pohyboval nad 40 %. Splnenie týchto dôležitých kritérií teda nie je posudzované jednoznačne.

Podrobnejšie informácie, tabuľky a grafy môžete nájsť v kompletnej správe vo formáte PDF na stránkach INEKO tu.

Autor je spolupracovník inštitútu INEKO.