Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát (seminár)

[ 3.12.2008, Miroslav Lojda, Nielen o škole]

brasilflog.comDňa 12. novembra 2008 usporiadal Ústav pre vzťahy štátu a cirkví v Bratislave odborný seminár pod názvom Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát. Jeho cieľom bolo poukázať na prenikanie často potenciálne nebezpečných spoločenstiev do edukačného systému prostredníctvom alternatívneho vzdelávania.

Prítomnému publiku skladajúcemu sa z pedagógov, psychológov, duchovných, osvetových, sociálnych pracovníkov ako i príslušníkov policajného zboru prednášali domáci i zahraniční odborníci. Jednotlivé prednášky sa venovali témam ako: difúzna propagácia alternativizmu vo vzdelávaní, infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív, primárna prevencia pôsobenia nových náboženských hnutí v školskom prostredí, kolektívne nevedomie ako kľúč k zraniteľnosti, kauza Rodová škola na Slovensku a praktické skúsenosti s waldorfskou „pedagogikou“ (viac k téme si prečítajte v príspevku Evy Orbanovej na tému Infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív, ktorý nájdete vo formáte PDF tu).

Akcia umožnila vzájomnú výmenu medzi inštitúciami a kompetentnými odborníkmi v danej oblasti. Účastníci sa zhodli v názore, že je potreba inicializovať legislatívne riešenie tohto fenoménu. Na seminár boli pozvaní aj zástupcovia rezortov školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, poslanci venujúci sa tejto oblasti ako i garant školskej reformy a poradca ministra školstva. Drvivá väčšina z nich sa nedostavila. Aj to svedčí o ich zaujme o v poslednom čase veľmi pertraktovanú tému.

Autor pracuje v Ústave pre vzťahy štátu a cirkví.
Program konferencie:


Príspevok pedagogiky k difúznej propagácii tzv. alternativizmu vo vzdelávaní
Branislav Pupala, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika


Infiltrácia duchovných obsahov do školských alternatív (formát PDF)
Eva Orbanová, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt


Primární prevence působení nových náboženských hnuti ve školním prostředí
Dagmar Roučková, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice


Kolektívne nevedomie ako kľúč k zraniteľnosti
Peter Ďurkovský, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok


Kauza Rodová škola na Slovensku alebo Ako vzniká „škola budúcnosti“ na Slovensku?
Ivana Škodová, Integra, Banská Bystrica


Praktické skúsenosti s waldorfskou „pedagogikou“
Soňa Nováková, Bratislava