Ciele ministerstva školstva sledujú viac kvantitu ako kvalitu /september 2008/

[ 4.9.2008, INEKO, Vláda a reforma]

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť školstva /Materiál INEKO, ktorý bol zverejnený dňa 2. septembra 2008, je k dispozícii na stiahnutie tu./

Ministerstvo školstva (MŠ) SR si v štátnom rozpočte na rok 2007 určilo množstvo cieľov, ktorých prínos/úžitok pre spoločnosť nie je merateľný. Väčšina cieľov MŠ SR pre oblasť školstva kladie dôraz na kvantitu, meria počet absolventov štúdia, počet uskutočnených školení, počet poskytnutých kurzov a podobne, pričom zanedbáva aspekt kvality, na ktorý by sa malo sústrediť v prvom rade. Vyplynulo to z Hodnotenia plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť školstva, ktoré uskutočnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Síce financujeme z verejných zdrojov napríklad určitý plánovaný počet školení či kurzov, z ktorých “vyprodukujeme“ určitý plánovaný počet vyškolených, ale už nezistíme, či tie školenia boli aj kvalitné, či sa ich absolventi na nich aj niečo podučili, či to bude mať nejaký prínos pre celú spoločnosť napr. vo zvýšení vzdelanostnej úrovne určitej skupiny ľudí a pod. Nezistíme to, lebo sa nesnažíme to merať. V oblasti školstva je v štátnom rozpočte takýchto cieľov viac ako dve tretiny zo všetkých cieľov pre túto oblasť.

INEKO v spolupráci s odborníkmi súčasne navrhlo alternatívne ciele umožňujúce sledovať dosiahnutie výsledku, tzn. merať ich prínos/úžitok pre spoločnosť, ktoré by mali byť do štátneho rozpočtu zaradené, resp. by mal byť na ne v rozpočte kladený väčší dôraz. Z analýzy INEKO vyplynulo, že tieto ciele boli v roku 2007 plnené len na štvrtinu.

Hodnotenie plnenia cieľov štátneho rozpočtu v oblasti školstva za rok 2007 je súčasťou projektu HESO – Efektívny štátny rozpočet, ktorý vznikol za účelom zintenzívniť diskusiu o úžitku peňazí, vynakladaných z verejných zdrojov, pre spoločnosť. Ďalšie informácie o projekte nájdete tu.