K Návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

[ 25.6.2007, Anna Oslancová a Daniela Krajňáková, Nielen o škole]

Návrh Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách

/Materiál Ministerstva školstva SR predložený na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 7. júna 2007 je k dispozícii na stiahnutie tu./


Koncepcia, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, spochybňuje vhodnosť výberu cudzojazyčných učebníc a navrhuje vytvoriť tzv. národné učebnice na výučbu cudzích jazykov. Na základe našej dlhoročnej skúsenosti s cudzojazyčnými učebnicami sa domnievame, že tento návrh neprispeje k zlepšeniu vzdelávacích podmienok žiakov na školách, ani k skvalitneniu práce učiteľov. Naopak, vráti naše školy späť do obdobia, v ktorom bola výučba cudzích jazykov na oveľa nižšej úrovni ako je tomu dnes.

Ako vyzerá dnešná výučba cudzích jazykov v praxi? Ak sa zameriame napr. na výučbu angličtiny, môžeme konštatovať, že je čoraz kvalitnejšia najmä vďaka kvalitným učebniciam. Na slovenskom trhu sú dnes najžiadanejšími učebnice zo štyroch veľkých anglických vydavateľstiev (Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman) a niekoľkých menších, pričom v ponuke sú samozrejme aj učebnice zo slovenských vydavateľstiev (SPN a ďalšie). Obdobne široký výber učebníc majú aj učitelia nemeckého či francúzskeho jazyka.

Kvalita učebníc zahraničných vydavateľstiev je veľmi vysoká. Prejavuje sa najmä v množstve komponentov, z ktorých sa učebnica skladá. Dnes už k štandardnej výbave učebnice patrí pracovný zošit, audiokazeta, metodika, kopírovateľné materiály, CD-ROM, DVD, testy, slovníček, obrazový materiál, plagáty a pod. Rovnako užitočná je aj podpora na internete, kde vydavateľstvá uverejňujú ďalšie nápady a aktivity pre učiteľa. Je nepravdepodobné, že by sa z obmedzených dotácií, ktoré by rezort školstva na tvorbu národných učebníc poskytol, dali pokryť náklady na takýto vysoký štandard. Zároveň je nereálne, že by sa v slovenskom prostredí našiel dostatok jazykových expertov, ktorí by učebnice – aj s prislúchajúcimi komponentmi – dokázali vyprodukovať na medzinárodnej úrovni. Na to nám na Slovensku chýbajú skúsenosti, ktorými disponujú zahraničné vydavateľstvá s vyše storočnou tradíciou.

V renomovaných vydavateľstvách vzniká učebnica cudzieho jazyka 3-5 rokov, kým sa uvedie na trh. Nepíšu ju jednotlivci, ale celé autorské tímy, pozostávajúce z expertov s priamym prepojením s praxou. Zároveň sa dodržiava zásada, že učebnicu jazyka tvoria najmä „native speakeri“, čo je v slovenskom prostredí ďalší nedosiahnuteľný predpoklad potrebnej kvality.

Skôr než sa učebnica začne písať, urobia si vydavateľstvá prieskum trhu. Autori učebnice sa kontaktujú priamo s takým typom škôl, pre ktoré má byť učebnica určená. Tento kontakt sa pritom neobmedzuje iba na krajinu pôvodu učebnice, veľké vydavateľstvá majú na tento účel k dispozícii celú sieť národných konzultantov aj v ďalších krajinách, o ktorých sa predpokladá, že budú mať o učebnicu záujem.

Každá časť učebnice, ktorú autori vytvoria, prechádza pilotným testovaním v školskom prostredí. Učitelia z praxe ju pripomienkujú vo viacerých kolách a ich pripomienky sú pre autorov cenným inšpiratívnym zdrojom. Učebnicu prepracovávajú dovtedy, kým sa nezhodnú, že bude v praxi perfektne fungovať.

Nemenej dôležitá je aj formálna stránka učebníc. Zahraničné učebnice sú vytlačené na kvalitnom papieri, ich texty sú bohato doplnené ilustráciami a fotografickým materiálom. Učebnice sú po každej stránke koncipované tak, aby boli pre deti pútavé a podnetné. Táto špičková kvalita pritom nie je predražená – keďže sú určené na pomerne veľký medzinárodný trh, ich cena je porovnateľná s cenou súčasných domácich učebníc.

Z uvedených príkladov vyplýva, že ak sa v slovenskom vzdelávacom prostredí presadí návrh vytvoriť jednotné národné učebnice, čím sa obmedzí, resp. celkom zlikviduje pestrá ponuka učebníc zo zahraničných vydavateľstiev, ochudobnia sa naši žiaci o kvalitné nástroje na výučbu cudzieho jazyka a namiesto zvýšenia kvality vo vzdelávaní dôjde k presnému opaku. Na školách sa síce budú učiť všetci z rovnakých národných učebníc ale ľahko sa môže stať, že rovnako nekvalitne.

Anna Oslancová pracuje v Albion Books - dovoz a distribúcia cudzojazyčnej odbornej literatúry.

Daniela Krajňáková je učiteľkou anglického jazyka.