EuroSZM - hodnotenie návrhu zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou /november 2007/

[ 12.12.2007, Zuzana Humajová, Vláda a reforma]

Návrh zákona o podpore a rozvoji práce s mládežou

/Materiál Ministerstva školstva SR predložený na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 5. decembra 2007 je k dispozícii na stiahnutie tu./


Ministerstvo školstva vypracovalo v novembri nový návrh zákona – Zákon o podpore a rozvoji práce s mládežou. Začiatkom decembra ho predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie.

V dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza, že ide o „právne vymedzenie súčasného stavu práce s deťmi a mládežou, ktorý je z veľkej miery postavený na dobrovoľnosti a sympatiách“, teda stavu, kedy deti, mládež a dospelí pracujú spoločne, dobrovoľne a bez formálnej direktívy na „dobrej veci“. Projekty, orientované na podporu blízkej komunity, dnes realizujú samostatne, na základe individuálneho záujmu a chuti angažovať sa. Oproti časom, kedy sa podobné aktivity organizovali výlučne cez pionierske bunky, či štruktúry SZM (Socialistický zväz mládeže), je to príjemná zmena. Udiala sa bez veľkého plánovania, spontánne a s elánom. A to, že sa rozvíjala opačným smerom, ako sme v tomto štáte zvyknutí, teda „zdola – nahor“, je potešujúce dvojnásobne. Nie však pre eurobyrokrata. Ten všetko, čo nemá pod palcom, spochybňuje – a mení podľa osvedčených schém centrálnej regulácie. Kto to kedy videl, vykonávať takéto aktivity bez akčného plánu, nekoordinovane a bez papierovačiek! To predsa nemôže dobre fungovať! Práca s mládežou je vážna vec, mladým treba vytvoriť pevné štruktúry, aby vedeli čo majú robiť, pre koho a hlavne ako! Aby bolo jasno, teraz nemám na muške iba bruselské glotové rukávy, už aj na Slovensku nám dorastá zdatná euroúradnícka generácia. Najmä v rezorte školstva. V očakávaní obrovského eurofondového balíka „systematizuje“ všetko, čo sa len dá, teda aj dobrovoľnú prácu s mládežou.

Jedným z cieľov návrhu zákona je definovať a zjednotiť základné pojmy používané v práci s mládežou. Zákon definuje kto je mládežník, mládež, mladý vedúci, mládežnícky vedúci. Určuje význam pojmov mobilita mládeže, práca s mládežou, spoluúčasť mládeže, špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou. V ďalších paragrafoch vymedzuje podmienky, za akých sa môžu, musia či nesmú isté aktivity vykonávať. Napríklad špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou bude môcť vykonávať iba profesionálny líder – mladý vedúci, mládežnícky vedúci, mládežnícky dobrovoľník, pracovník s mládežou alebo iný odborník. Na výkon tejto funkcie bude samozrejme potrebovať doklad o odbornej spôsobilosti. Požadovaný doklad získa v akreditovaných vzdelávacích zariadeniach – po absolvovaní špeciálneho vzdelávania. Pochopiteľne, že na akreditáciu takýchto zariadení bude treba vytvoriť špeciálnu Akreditačnú komisiu. Tá bude posudzovať spôsobilosť celého zariadenia, teda nie iba ponúkaného vzdelávacieho programu, čo automaticky obmedzí možnosti mimovládnych organizácií, ktoré už dnes ponúkajú rôznym cieľovým skupinám zaujímavé vzdelávacie programy aj bez rezortného dozoru. A čo bude predmetom rezortného skúmania spôsobilosti vzdelávacieho zariadenia? To bude musieť ministerstvu školstva predložiť nielen obsah a rozsah teoretickej a praktickej časti svojho vzdelávacieho programu, ale aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností.

Najzaujímavejšími paragrafmi sú však bezpochyby tie, v ktorých sa rieši financovanie práce s mládežou. Zdrojmi financovania budú okrem „klasických“ darov a príjmov z podnikateľskej činnosti najmä dotácie zo štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov obcí, prostriedky z rozpočtov VÚC, a eurofondy. Štátnymi dotáciami sa budú podporovať najmä špecializované činnosti, teda tie, ktorých výkon ako aj samotná špecializovaná príprava naň bude podliehať štátnemu dozoru. Žiadosti o dotácie bude posudzovať trojčlenná rezortná odborná komisia, menovaná ministrom školstva. O poskytnutí a použití dotácie bude rozhodovať minister na základe jej návrhu.

Tak a je to. Hlad po finančnom zabezpečení je silný a vidina plných vreciek europeňazí lákavá. Ten, kto bude rozdeľovať nielen štátne dotácie ale najmä eurofondy, je ministerstvo školstva. A tak tí mládežníci a doborovoľníci, ktorí za tento zákon dlho lobovali, celkom dobrovoľne kladú hlavu na rezortný klát – a obetujú svoju nezávislosť v mene nového EuroSZM.

Autorka je analytičkou Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.