Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením /marec 2020/

[ 17.3.2020, IVP a ÚHP, Vláda a reforma]

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) v rokoch 2018-2020 spolupracoval s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) na vypracovaní Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym znevýhodnením.

V oblasti ranej starostlivosti a vzdelávania boli za najviac ohrozené skupiny identifikované deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti so zdravotným znevýhodnením.


Znevýhodnené deti majú nižšiu zaškolenosť v materských školách, horšie výsledky v medzinárodných a domácich testovaniach, viac opakujú ročník a vo väčšej miere predčasne ukončujú školskú dochádzku. Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít sú segregovaní v rámci bežných škôl a nadmerne zastúpení v špeciálnom školstve.


Analýza výdavkov ukazuje, že výdavky na raný vek a preventívne opatrenia, ktoré majú najvyššiu návratnosť a najväčší potenciál pozitívne ovplyvniť ďalší úspech detí, nie sú dostatočné. Nedostatočná a neefektívna je tiež podpora znevýhodnených žiakov v základnom a strednom vzdelávaní.


Okrem nedostatočných zdrojov narážajú znevýhodnené deti a žiaci na rôzne infraštruktúrne a legislatívne bariéry a nemajú právny nárok na podporné opatrenia. Pedagogickí a odborní zamestnanci nemajú prístup k potrebnému vzdelávaniu a podpore.


Revízia preto okrem úspor (13 miliónov eur), navrhuje najmä významné investície do posilňovania inkluzívnosti vzdelávacieho systému (174 miliónov eur), viaceré zmeny v riadení, v legislatíve, v zbere dát a v oblasti pedagogického výskumu.


Ide o prvú nadrezortnú revíziu výdavkov, ktorá problém chudoby a sociálneho vylúčenia analyzuje komplexne v oblasti vzdelávania, trhu práce, sociálnych politík, bývania a zdravotnej starostlivosti.