Zistenia Komisie naďalej viac zarmucujú ako tešia / september 2019/

[ 17.10.2019, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Vzdelávaním detí v predškolskom či ranom veku, ale aj platmi učiteľov a ďalšími témami z oblasti školstva sa venuje tohtoročné vydanie Monitoru vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý koncom septembra zverejnila Európska komisia.„Bez rešpektovaných a sebavedomých učiteľov neprinesie európsky vzdelávací priestor očakávané výsledky. Potrebujeme vedieť, ako sa učitelia cítia a čo potrebujú, aby sme mohli zaviesť účinné opatrenia na riešenie ich problémov,“ povedal koncom septembra pri predstavovaní monitora eurokomisár Tibor Navracsics.


Zistenia o Slovensku napríklad konštatujú:


x mierne zlepšenie v starostlivosti a vzdelávaní detí od raného detstva, v čom však naďalej výraznejšie zaostávame za priemerom krajín EÚ;


x kontinuálne zvyšujúcu sa mieru predčasného ukončovania vzdelávania od roku 2010 (4,9 % a 8,6 % v roku 2018), ktorá na východe Slovenska dosahuje až 14 % ľudí vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov (spomedzi 16-ročných napr. v školskom roku 2017/2018 až 7,8 % nenastúpilo do posledného ročníka nižšieho stredného vzdelania);


x nedostatočne inkluzívny systém a pretrvávajúce nerovnosti v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu a vo vzdelávacích výsledkoch žiakov s dôrazom na veľké rozdiely naprieč regiónmi Slovenska a súvis medzi výsledkami žiakov a ich socioekonomickým zázemím (miera opakovania ročníka u žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia je napr. 15-krát vyššia ako u ostatných);


x nedostatočné investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy prejavujúce sa aj v naďalej nízkych platoch učiteľov a pretrvávajúcu neatraktívnosť učiteľskej profesie na Slovensku.