OECD o práci učiteľov na Slovensku /jún 2019/

[ 3.7.2019, Peter Dráľ, Vláda a reforma]

Ministerstvo školstva v júni informovalo o zisteniach najnovšej štúdie OECD TALIS, ktorá sa venuje rôznym aspektom práce učiteľov v rôznych krajinách. Slovensko sa do výskumu zapojilo tretíkrát, s vyše 3-tisíc učiteľmi a 180 riaditeľmi škôl. Na čo zistenia štúdie poukazujú?


x Na Slovensku sa ako najvážnejší problém, ktorý nenapomáha kvalitnému vyučovaniu, ukazuje nedostatok či nevhodnosť učebného materiálu (napríklad učebníc), ktorý uviedlo až 44,6 % riaditeľov. Za tým nasleduje nedostatok podporného personálu (30,1 %) a nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou pre výučbu žiakov so špeciálnymi potrebami (29,6 %).


x Na Slovensku pracuje 15,8 % začínajúcich učiteľov, pričom významne viac ich pôsobí v mestských školách ako na vidieku a významne viac ich vyučuje v súkromných školách v porovnaní s tými, čo zriaďujú samosprávy.


x V priemere 57,5 % učiteľov krajín OECD uvádza, že okrem známky dávajú žiakom aj písomnú spätnú väzbu, u nás je to len 29,2 %, čo je spomedzi krajín OECD tretí najmenší podiel.


x Významne menej našich učiteľov ako v priemere krajín OECD necháva žiakov pracovať v skupinách (40,2 %); zadáva žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 %) či také, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 %).


x V krajinách OECD v priemerne 34,8 % učiteľov uviedlo, že súčasťou ich vlastného vzdelávania alebo následnej praxe bolo vyučovanie v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí. Na Slovensku to uviedlo 25,9 % učiteľov. Zároveň, v krajinách OECD sa cíti byť na vzdelávanie v takomto prostredí 25,5 % učiteľov, na Slovensku 20,8 %.


x 47,2 % slovenských riaditeľov súhlasí s tvrdením, že prekážkou v ich ďalšom vzdelávaní je nevhodná ponuka ďalšieho vzdelávania. 41,3 % súhlasí s tým, že neexistujú žiadne podnety na účasť v ďalšom vzdelávaní a 37,5 %, že im iné pracovné povinnosti bránia v účasti na ďalšom vzdelávaní.


x V krajinách OECD 49,3 % učiteľov uvádza, že dosiahli titul bakalára alebo jeho ekvivalent, menší počet učiteľov (44,2 %) uvádza dosiahnutie magisterského titulu. Na Slovensku do tejto kategórie patrí až 96,2 % učiteľov, čo je najviac zo všetkých krajín OECD.


Krátku správu OECD, ktorá prezentuje výsledky TALIS 2018 za Slovensko, si môžete prečítať tu. Súhrn hlavných zistení na svojom webe publikoval aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.